Utracone i uzyskane dochody

Przy ubieganiu się o:

 • Zasilek rodzinny
 • Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka
 • Specjalny Zasiłek opiekuńczy
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Konieczne jest ustalenie dochodów rodziny.

Przy ustalaniu dochodów rodziny zasadą jest ich "zbadanie" w roku poprzedzającym okres zasiłkowy.

Dla trwającego okresu zasiłkowego 2018/2019 jest to rok 2017.

Dla zbliżającego się okresu zasiłkowego 2019/2020 jest to rok 2018.

Ten rok nazywamy "rokiem bazowym".

Ponieważ jednak dochody członków Państwa rodzin ulegają zmianom, część dochodów zostaje utracona, lub uzyskiwane są nowe źródła dochodu, nieistniejące w roku bazowym, konieczne jest uwzględnienie tych zmian. Najprościej mówiąc, podstawą ustalenia Państwa prawa do świadczenia jest sytuacja dochodowa Państwa rodziny w roku bazowym, z uwzględnieniem zmian mających miejsce w lub po tym roku. Ma to na celu ustalenie prawa do świadczeń w oparciu o możliwie najbardziej aktualną sytuację materialną rodziny. Uwzględnić wszystkie dochody w sposób właściwy, ośrodek potrzebuje dokumentów, które potwierdzą okres uzyskiwania dochodu oraz jego wysokość.

Dochody utracone, nie są doliczane do dochodu rodziny.

O "utracie dochodu" mówimy, gdy wystąpi jedna z poniższych sytuacji:

  • uzyskają Państwo prawa do urlopu wychowawczego,
 • Jak udokumentować?

  • Aby udokumentować sam fakt utraty dochodu: Zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielenia urlopu wychowawczego oraz
  • Aby udokumentować wysokość utraconego dochodu: PIT-11 od pracodawcy z roku bazowego. lub zaświadczenie o dochodach od pracodawcy
  • utracą Państwo prawo do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

  Jak udokumentować?

  • Decyzja PUP oraz
  • PIT-11 z PUP z roku bazowego
  • utracą Państwo zatrudnienie lub inną pracą zarobkową,

  Jak udokumentować?

  • Świadectwo pracy, umowa, zaświadczenie oraz
  • PIT-11 od pracodawcy, zleceniodawcy etc. z roku bazowego
  • utracą Państwo zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, a także emeryturę lub rentę, rentę rodzinną lub rentę socjalną,

  Jak udokumentować?

  • Decyzja ZUS oraz
  • PIT wystawiony przez ZUS z roku bazowego
  • Zaprzestają Państwo prowadzenia działalności gospodarczej - wykreślając ją z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszając jej wykonywanie w rozumieniu art. 16b finansowanie składki na ubezpieczenie społeczne rolnika lub domownika ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650) lub art. 36aa zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez osobę sprawująca opiekę nad dzieckiem ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398 i 650),

  Jak udokumentować?

  • Wypis z Centralnej Ewidencji (CEIDG) potwierdzający wykreślenie lub zawieszenie działalności oraz
  • Oświadczenie przedsiębiorcy o formie opodatkowania (zasady ogólne czy ryczałt) oraz o wysokości dochodu, ew. PIT
  • utracą Państwo zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński, przysługujący po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

  Jak udokumentować?

  • Zaświadczenie ZUS oraz
  • PIT wystawiony przez ZUS z roku bazowego
  • utracą Państwo zasądzone świadczenia alimentacyjne w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;

  Jak udokumentować?

  • Akt zgonu osoby zobowiązanej do alimentacji oraz
  • W zależności od źródła:
   • kopie przekazów/przelewów
   • zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych świadczeń
   • oświadczenie w przypadku alimentów spełnianych dobrowolnie do rąk wierzycielki
  • utracą Państwo świadczenie rodzicielskie,

  W tym przypadku ośrodek posiada komplet niezbędnych informacji.

  • utracą Państwo zasiłek macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

  Jak udokumentować?

  • Decyzja KRUS oraz
  • PIT wystawiony przez KRUS z roku bazowego
  • utratą Państwo stypendium doktoranckie określone w art. 200 stypendium doktoranckie ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;

  Jak udokumentować?

  • Decyzja uczelni wyższej oraz
  • zaświadczenie z uczelni o wysokości stypendium w roku bazowym

  Dochody uzyskane doliczane są do dochodu rodziny. Aby uwzględnić ich proporcjonalny wpływ na sytuację dochodową rodziny przyjęto, że:

  • dochody uzyskane w "roku bazowym" dzielone są przez liczbę miesięcy, przez które były uzyskiwane

  • dochody uzyskane po "roku bazowym" określone są przez wysokość dochodu w pierwszym pełnym miesiącu, po wystąpieniu tzw. "uzyskania dochodu".

  O "dochodzie uzyskanym" mówimy, gdy wystąpi jedna z poniższych sytuacji:

  • zakończą Państwo urlop wychowawczy,
 • Jak udokumentować?

  • Aby udokumentować fakt uzyskania dochodu: Zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielenia urlopu wychowawczego oraz
  • Aby udokumentować wysokość dochodu uzyskanego w "roku bazowym": PIT 11 od pracodawcy z roku bazowego lub
  • Aby udokumentować wysokość dochodu uzyskanego po "roku bazowym": zaświadczenie (pracodawcy) o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący
  • uzyskają Państwo zasiłek lub stypendium dla bezrobotnych,

  Jak udokumentować?

  • Decyzja PUP (jeśli nie posiadają jej Państwo ośrodek sam potwierdzi ten fakt) oraz
  • W przypadku uzyskania dochodu w "roku bazowym": PIT 11 z PUP z roku bazowego lub
  • W przypadku uzyskania dochodu po "roku bazowym": zaświadczenie o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący
  • uzyskają Państwo zatrudnienie lub podejmą się innej pracy zarobkowej,

  Jak udokumentować?

  • Umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy oraz
  • W przypadku uzyskania dochodu w "roku bazowym": PIT 11 z od pracodawcy z roku bazowego lub
  • W przypadku uzyskania dochodu po "roku bazowym": zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu netto za pierwszy miesiąc następujący podjęciu zatrudnienia
  • uzyskają Państwo zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, a także emeryturę lub rentę, rentę rodzinną lub rentę socjalną,

  Jak udokumentować?

  • Umowa o pracę, zaświadczenie od pracodawcy oraz
  • W przypadku uzyskania dochodu w "roku bazowym": PIT 11 z PUP z roku bazowego lub
  • W przypadku uzyskania dochodu po "roku bazowym": zaświadczenie o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący
  • rozpoczną Państwo pozarolniczą działalność gospodarczą lub wznowienią jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b finansowanie składki na ubezpieczenie społeczne rolnika lub domownika ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez osobę sprawująca opiekę nad dzieckiem ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

  Jak udokumentować?

  • Wypis z Centralnej Ewidencji (CEIDG) potwierdzający wykreślenie lub zawieszenie działalności oraz
  • W przypadku uzyskania dochodu w "roku bazowym": zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub
  • W przypadku uzyskania dochodu po "roku bazowym": Oświadczenie przedsiębiorcy o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący po rozpoczęciu działalności
  • uzyskają Państwo zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński, przysługujący po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

  Jak udokumentować?

  • zaświadczenie ZUS oraz
  • W przypadku uzyskania dochodu w "roku bazowym": PIT 11 z ZUS z roku bazowego lub
  • W przypadku uzyskania dochodu po "roku bazowym": zaświadczenie z ZUS
  • uzyskają Państwo świadczenie rodzicielskie,

  W tym przypadku ośrodek posiada komplet niezbędnych informacji.

  • uzyskają Państwo zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

  Jak udokumentować?

  • Decyzja KRUS
  • W przypadku uzyskania dochodu w "roku bazowym": PIT 11 z KRUS z roku bazowego lub
  • W przypadku uzyskania dochodu po "roku bazowym": zaświadczenie KRUS o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący po uzyskaniu zasiłku macierzyńskiego
  • uzyskają Państwo stypendium doktoranckie określone w art. 200 stypendium doktoranckie ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

  Jak udokumentować?

  • Decyzja uczelni wyższej
  • W przypadku uzyskania dochodu w "roku bazowym": PIT 11 z uczelni z roku bazowego lub
  • W przypadku uzyskania dochodu po "roku bazowym": zaświadczenie z uczelni o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący po uzyskaniu stypendium