Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie nieprawidłowo przygotowanych dokumentów (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury dokumentu). W miarę możliwości zostanie to poprawione, oraz dołożymy starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-16
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 31.03.2023

Metoda przygotowania oświadczenia

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dawid Baczewski, d.baczewski@mops.tczew.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 777-00-20 wewn. 139. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2011-06-09
Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany struktury informacji lub sposobu publikowania: 2019-01-17

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie
ul. 1 Maja 8, 83-110 Tczew
Tel.: (58) 777-00-20
E-mail: sekretariat@mops.tczew.pl
Strona internetowa: www.mops.tczew.pl

Dostępność architektoniczna obiektów:

1. Dostępność wejścia

Do budynku prowadzą cztery wejścia. Pierwsze główne od ulicy 1-go Maja 8, drugie od strony budynku 1-go Maja 10, trzecie od strony parkingu, czwarte od strony budynku 1-go Maja 7. Do wszystkich wejść prowadzi chodnik. Dla gości przeznaczone są dwa wejścia w zależności od załatwianej sprawy, tj. od ulicy 1-go Maja oraz od strony budynku 1-go Maja 10. Wszystkie sprawy załatwiane są na parterze.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind

Biuro obsługi znajduje się na wprost wejścia głównego. Przy wejściu nr 1 i nr 2 znajduje się obniżony chodnik ułatwiający wjazd na chodnik wózkiem inwalidzkim z poziomu drogi. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia – pokoje przyjęć na parterze.

3. Dostosowanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Wejścia pozbawione są barier architektonicznych. Budynek posiada platformę- dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem dla pracowników Ośrodka. Przy wejściu nr 1 i nr 2 znajduje się obniżony chodnik ułatwiający wjazd na chodnik wózkiem inwalidzkim z poziomu drogi. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym na parterze. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznym nie ma pętli indukcyjnych. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

4. Informacja o miejscach i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on line

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2017 poz. 1824) dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że osoby doświadczające trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się:

Poczty elektronicznej: sekretariat@mops.tczew.pl

Faxu: (58) 532-60-03,

Korespondencji pisemnej na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, ul. 1-go Maja 8, 83-110 Tczew.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej nie ma możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.

Można jedynie korzystać z pomocy osoby przybranej, tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumiewania z nią i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw.

1. Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ulicy Łaziennej. Do wejścia prowadzi chodnik. Dla gości przeznaczone jest wejście główne. Wszystkie sprawy załatwiane są na parterze.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind

Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz i pomieszczenia – pokoje przyjęć na parterze.

3. Dostosowanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Wejście pozbawione jest barier architektonicznych. Budynek jest budynkiem parterowym. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu na parterze. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

4. Informacja o miejscach i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on line

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2017 poz. 1824) dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że osoby doświadczające trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się:

Poczty elektronicznej: fis@mops.tczew.pl

Faxu: (58) 530-22-20,

Korespondencji pisemnej na adres:

Forum Inicjatyw Społecznych w Tczewie, ul. Łazienna 5, 83-110 Tczew.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej nie ma możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.

Można jedynie korzystać z pomocy osoby przybranej, tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumiewania z nią i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw.

1. Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się ok 10 metrów od bramy wjazdowej . Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Ośrodka. Z uwagi na okres zagrożenia epidemiologicznego dostępność jest za pomocą domofonu znajdującego się przy drzwiach Ośrodka, po wcześniejszym uzgodnieniu telefoniczny lub e mail.

Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez szerokie drzwi ewakuacyjne. Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind

Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na parterze są pomieszczenia: 3 sale warsztatowe, pokój kierownika Zespołu Opiekuńczego, pokój pracownika socjalnego, szatnia dla seniorów, kawiarenka, 2 toalety, sala rehabilitacyjna, gabinet odnowy. Ponadto na parterze znajduje się stołówka oraz kuchnia. Z pomieszczenia kuchni do piwnicy budynku prowadzą schody, gdzie znajdują się 6 pomieszczeń magazynu, toaleta, łazienka oraz pralnia. Na pierwsze piętro, gdzie znajdują się Dzienny Dom Pobytu, Klub Senior+ oraz Ośrodek Opiekuńczy prowadzą schody oraz winda osobowa. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Budynek dysponuje 4 wejściami: wejście główne, wejście do stołówki, wejście do kuchni, wejście do magazynu, wejście do Ośrodka Opiekuńczego (po schodach od strony ogrodu).

3. Dostosowanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Przy wejściu do głównego budynku zainstalowany jest domofon głosowy. Na terenie Ośrodka czynna jest winda osobowa w której zamontowany jest alarm. W pokojach Ośrodka Opiekuńczego chorzy maja możliwość skorzystania z instalacji przywoławczej.

4. Informacja o miejscach i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej a tym samym także do budynku Zespołu Opiekuńczego MOPS w Tczewie. Warunkiem wejścia na teren budynku Zespołu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Zespołu Opiekuńczego MOPS w Tczewie z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on line

Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.