Dokumenty powiązane

Uchwała nr XLV/366/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie

ZALETY

Załącznik Nr1 do uchwały nr XXVIII/266/2005

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005r.

 

Statut
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tczewie

§ 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (DZ. U. Nr 64 poz. 593 z póżn. zm.).
 2. Uchwały Nr XI/49/90 Miejskiej Rady Narodowej w Tczewie z dnia 28 lutego 1990 w sprawie upoważnienia do powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 3. Zarządzenia Nr 4/90 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 5 marca 1990 roku w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 4. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2003 Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
 5. Innych właściwych aktów prawnych
 6. niniejszego statutu.

§ 2

 1. Siedziba Ośrodka znajduje się w Tczewie, przy ul. Armii Krajowej 39.
 2. Terenem działania Ośrodka jest miasto Tczew.

§ 3

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej w Tczewie, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa.

§ 4

Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie i zadania własne gminy zgodnie z zakresem i zasadami ustalonymi w Ustawie o pomocy społecznej oraz zadania wynikające z innych ustaw, a także zadania powierzone przez Gminę Miejską w Tczewie.

§ 5

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki problemów rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka
 2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej
 3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
 8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego.
 9. opłacanie składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem
 10. praca socjalna
 11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych
 13. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
 14. dożywianie dzieci
 15. sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 16. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego
 18. racjonalne gospodarowanie środkami otrzymanymi na utrzymanie Ośrodka, w tym środkami wynagrodzenia pracowników;
 19. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych
 20. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 21. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
 22. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych
 23. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach
 24. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 25. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 26. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 27. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 28. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 29. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 30. prowadzenie postępowania, wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych;
 31. zadania wynikające z innych ustaw, a także inne zadania powierzone przez Prezydenta Miasta.

§ 6

 1. Ośrodkiem kieruje, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za jego działalność Dyrektor zatrudniony przez Prezydenta Miasta.
 2. Dyrektor kieruje pracą Ośrodka przy pomocy zastępcy.
 3. Dyrektor organizuje pracę Ośrodka, podejmuje decyzje w sprawach kadrowych i merytorycznych należących do zadań Ośrodka.
 4. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 7

Organizację Ośrodka określa regulamin organizacyjny, opracowany przez jego Dyrektora i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.

§ 8

 1. Ośrodek działa na podstawie planu dochodów i wydatków zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta.
 2. Ośrodek prowadzi pełną rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdanie finansowe
 3. Dyrektor odpowiada za realizację planów finansowych.
 4. Nadzór nad prowadzoną gospodarką finansową sprawuje Prezydent Miasta.

§ 9

Zmian Statutu dokonuje Rada Miejska w Tczewie w trybie właściwym dla jego uchwalenia.