Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach monitoringu, obowiązującego na terenie działalności Administratora:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Tczew, z siedzibą przy Placu Marszałka Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew.
  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: inspektor@um.tczew.pl lub listownie na adres: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew
  3. Zbieranie danych osobowych w systemie monitoringu odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówek, pracowników oraz ochrony mienia.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”).
  5. Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane w okresie 14 dni.
  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją.
  7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej.
  8. Nie istnieją odbiorcy, którym ujawnione mogą być dane osobowe, tzn. dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane z monitoringu mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
  9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, a o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili.