Siedziba Ośrodka znajduje się w Tczewie, przy ul. 1 Maja 8. Terenem działania Ośrodka jest miasto Tczew

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej w Tczewie, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa.

Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie i zadania własne gminy zgodnie z zakresem i zasadami ustalonymi w Ustawie o pomocy społecznej oraz zadania wynikające z innych ustaw, a także zadania powierzone przez Gminę Miejską w Tczewie.

Julita Jakubowska

dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie

Ośrodek działa na podstawie wielu przepisów prawa…

W ramach naszego ośrodka współpracują z nami inne jednostki organizacyjne

Forum Inicjatyw Społecznych - Gminne Centrum Informacji

FIS

Zespół Interdyscyplinarny w Tczewie do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ZI

Zespół Opiekuńczy MOPS

ZO