Rozpoczęcie realizacji projektu Akademia Aktywnych

 
 
 
Gmina Miejska Tczew/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie w partnerstwie z Powiatem Tczewskim/Zespołem Kształcenia Zawodowego w Tczewie rozpoczęła realizację projektu „Akademia Aktywnych”.
 
Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 06.01.02 Aktywizacja społeczno – zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 
 
Łączna wartość projektu wyniesie 1 167 088,68 zł przy dofinansowaniu z EFS w wysokości 992 025,38 zł.
 
Celem projektu jest profilaktyka wykluczenia społecznego oraz zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnopsrawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej.
 
Dzięki dofinansowaniu każda osoba zostanie wsparciem realizowanym na podstawie indywidualnej ścieżki reintegracji. Działania projektowe na wstępie zakładają wsparcie w formie warsztatów z zakresu kształtowania kompetencji społecznych, wsparcie psychologiczne, coaching oraz realizację Programu Aktywizacja i Integracja. W kolejnym etapie realizacji uczestnicy/czki zostaną skierowani/ne do aktywizacji zawodowej tj. grupowego oraz indywidualnego wsparcia z zakresu poruszania się po rynku pracy, kursów zawodowych oraz staży.
 
W wyniku realizacji projektu przynajmniej 30% uczestników/czek projektu podejmie zatrudnienie w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia udziału w projekcie, na okres minimum 3 miesięcy, w wymiarze co najmniej ½ etatu. Ponadto u 80% uczestników/czek nastąpi wzrost kompetencji i umiejętności społeczno – zawodowych.
 
Uczestnikiem/czką projektu może być osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystająca ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, bierna zawodowo tj. niezarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy lub zakwalifikowana do III profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2014 roku.
 
Regulamin rekrutacji i udzielania wsparcia w ramach projektu „Akademia Aktywnych” oraz formularz rekrutacyjny dostępne są na stronie internetowej MOPS w Tczewie oraz  w siedzibie Ośrodka u pracowników socjalnych.
 
W okresie dwóch lat realizacji projektu zaplanowano działania dla 80 osób (w podziale na dwie tury rekrutacyjne po 40 osób).
 
Nabór uczestników/czek w ramach I tury rekrutacyjnej prowadzony będzie przez pracowników socjalnych w terminie od 04.05.2016 – 13.05.2016 roku. 
 
Do pobrania: