Komunikat dot. świadczeń rodzinnych

Informacja o możliwości składania od 1 lipca 2011 r. zaświadczeń lub oświadczeń przez osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne

 

O dnia 1 lipca 2011 r., na mocy art. 52 i 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U z 25 maja 2011 r., Nr 106, poz. 622) wchodzą w życie zmiany w art. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) oraz w art. 15 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).

 

W wyniku powyższych zmian, osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zamiast obecnie wymaganych zaświadczeń dotyczących określonych okoliczności, od których uzależnione jest nabycie prawa do wnioskowanych świadczeń, będą mogły składać oświadczenia.

 

Ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych wymagane jest potwierdzenie następujących okoliczności:

  • uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
  • wysokość dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w tym dochodów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2,
  • wielkość gospodarstwa rolnego,
  • wysokość opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
  • termin i okres, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz okresy zatrudnienia,
  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych,
  • niekorzystanie z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
  • brak propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia rodzinnego może przedłożyć stosowne zaświadczenie albo oświadczenie.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.