Preferencyjny zakup węgla

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczący wydawania zaświadczeń potwierdzających wypłacenie dodatku węglowego, albo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego na potrzeby preferencyjnego zakupu węgla w ramach sprzedaży końcowej.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 r., poz. 2236 z późn. zm.) preferencyjnego zakupu dokonuje się po przedstawieniu zaświadczenia, wystawionego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym, potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego, dodatku węglowego, albo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Na podstawie zaświadczenia, o którym mowa powyżej osoba fizyczna może dokonać zakupu paliwa stałego po preferencyjnej cenie w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową albo od dowolnego innego podmiotu.

Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego określoną w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy (maksymalnie 3 tony dla gospodarstwa domowego).

Sprzedaż paliwa stałego na powyższych zasadach może odbywać się do wyczerpana zapasów, najpóźniej do dnia 31 lipca 2023 r.

Jak uzyskać zaświadczenie

Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, przy ul. 1 Maja 8:
• w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 15.15
• we wtorki w godzinach od 7.30 do 15.15
• w środy w godzinach od 7.30 do 15.15
• w czwartki od 8.00 do 16.00
• w piątki w godzinach od 7.30 do 15.15

Termin wydania zaświadczenia
Zaświadczenia będą wydawane na wniosek osoby uprawnionej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia wniosku.

Termin złożenia wniosku
Wniosek o wydanie zaświadczenia, można składać do dnia 30 czerwca 2023 r.

Ważne
Zaświadczenie wydaje się jednokrotnie i w jednym egzemplarzu.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia można pobrać w siedzibie MOPS, dostępny jest również na stronie internetowej Ośrodka, www.mops.tczew.pl.

Formularz wniosku wersja doc

Formularz wniosku wersja pdf