Akademia Aktywnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie w latach 2016-2018  jest realizatorem projektu „Akademia Aktywnych”. Wsparcie skierowane jest do 80 mieszkańców Tczewa zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym do 40 osób bezrobotnych, którzy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostali zakwalifikowani do III profilu pomocy oraz do 40 osób biernych zawodowo.
 
Projekt „Akademia Aktywnych” otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 
Łączna wartość projektu wyniesie 1 167 088,68 zł przy dofinansowaniu w wysokości 992 025,38 zł. Wkład własny pochodzi ze środków budżetu Gminy Miejskiej Tczew i Funduszu Pracy. 
 
Dzięki dofinansowaniu każdy uczestnik projektu objęty zostanie wsparciem realizowanym na podstawie indywidualnej ścieżki reintegracji. Działania projektowe na wstępie zakładają wsparcie w formie warsztatów z zakresu kształtowania kompetencji społecznych, wsparcie psychologiczne, coaching oraz realizację Programu Aktywizacja i Integracja. W kolejnym etapie realizacji uczestnicy zostaną skierowani do aktywizacji zawodowej tj. grupowego oraz indywidualnego wsparcia z zakresu poruszania się po rynku pracy, kursów zawodowych oraz staży. 
 
Realizacja projektu ma na celu wzrost umiejętności społeczno-zawodowych uczestników projektu, umożliwiając im powrót do życia społecznego, w tym docelowo powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. Cele projektu wpisują się w założenia miejskich programów strategicznych.
 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Zespołem Kształcenia Zawodowego w Tczewie.