Zmiana decyzji administracyjnych w przedmiocie świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności z powodu epidemii COVID-19

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż zgodnie z art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 374 z póżn. zm.) z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

  • upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy (w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  • upływa w terminie od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy (od 8 marca 2020 r.), zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W związku z powyższym tut. Ośrodek zmienił osobom, których powyższa regulacja dotyczy, wydane decyzje administracyjne w przedmiocie świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności, wydłużając ich ważność do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpi upływ 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub do zakończenia okresu zasiłkowego w odniesieniu do dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego).

Okres, na który obowiązuje nowa decyzja, określony został w sposób nieostry, wobec czego Dział Świadczeń Rodzinnych przypomina o konieczności poinformowania Ośrodka o wydaniu nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, gdyż okoliczność ta ma wpływ na utratę ważności wydanej decyzji.

Niepoinformowanie organu o wystąpieniu okoliczności mającej wpływ na przyznane świadczenia może wiązać się z koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami za opóźnienie.