Utrata dochodu z powodu przeciwdziałania COVID-19

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19 stanowi utratę dochodu i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r. oraz przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.

Osoby, które będą chciały uznania obniżenia dochodu w opisanej wyżej sytuacji za dochód utracony, będą musiały do wniosku dołączyć dokument potwierdzający datę utraty dochodu, np. zaświadczenie pracodawcy wraz ze wskazaniem, iż obniżenie wynagrodzenia jest związane z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz dokument potwierdzający wysokość dochodu utraconego, tj. zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po deklarowanej dacie obniżenia dochodu.