Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, że Gmina Miejska Tczew pozyskała środki finansowe w wysokości 136 121,04 zł na realizację wymienionego programu. Źródłem finansowania są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami. Program adresowany jest:

 1. do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. pełnoletnich osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Kluczowym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych przy:

 • wykonywaniu codziennych czynności,
 • poprawie funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczaniu skutków niepełnosprawności,
 • stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Zgodnie z treścią Programu usługi asystenta osoby niepełnosprawnej mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • w wyjściu, powrocie/dojazdach w wybranych przez uczestnika Programu miejsca (np. dom, praca, instytucje, placówki kulturalne itp.),
 • w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązywaniu kontaktów/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystania z dóbr kultury (kino, teatr, galerie, muzea itp.).

Zapisy Programu umożliwiają Uczestnikowi dokonanie samodzielnego wyboru asystenta osoby niepełnosprawnej (pod warunkiem, iż będzie on spełniał ww. wymogi).

Korzystanie z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jest bezpłatne.

Ważne: w czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.).

Kto może być asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej?

Usługę asystenta będą mogły wykonywać wyłącznie osoby spełniające następujące wymogi:

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Usługa asystenta osobistego może być realizowana przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Maksymalna liczba godzin usług asystenta na 1 uczestnika Programu to 60 godzin miesięcznie. Forma zatrudnienia – umowa cywilnoprawna (zlecenie).

Kwalifikacja odbywa się na podstawie „Karty zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (plik znajduje się poniżej) złożonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie ul: 1 Maja 8.

Treść programu i wzór karty zgłoszenia znajduje się w poniższym linku

Więcej informacji na temat programu, można uzyskać:

 • osobiście, w siedzibie MOPS w Tczewie przy ul. 1 Maja 8
 • telefonicznie, pod numerem 58 777 00 20 wew.128

Ważne: usługa asystenta będzie przyznawana w miarę otrzymanych przez Gminę środków finansowych.