Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID - 19 Transport dla osób, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień

Z bezpłatnego transportu mogą skorzystać mieszkańcy Tczewa posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami oraz osoby starsze, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudność z dotarciem do punktu szczepień.

Potrzebę transportu można zgłosić telefonicznie do koordynatora ds. szczepień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.00 pod numerem:
• 608 697 327 lub 734 601 731

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021r.

Od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

Apel do mieszkańców Tczewa

W związku z nadchodzącym okresem jesienno-zimowym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się do mieszkańców naszego miasta z prośbą o pomoc i wsparcie osób które z uwagi na swoją trudną sytuację życiową mogą być narażone na zagrożenia, jakie niesie za sobą sezon zimowy.

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na osoby bezdomne, niepełnosprawne, w podeszłym wieku.

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie do Policji, Straży Miejskiej lub Ośrodka Pomocy Społecznej wszelkich informacji o zaistniałych sytuacjach kryzysowych;

Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie 72 godzin warsztatów socjoterapeutycznych dla grupy otwartej w wieku od 7 do 15 lat, w ramach projektu "Społeczna od-nowa", współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej.

Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 12 stycznia 2021r. do godz. 10.00 na adres: k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr (58) 532-60-03.

Pobierz:

Pełna treść ogłoszenia

Komunikat MOPS w Tczewie - ostatnie dni na złożenie wniosków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie przypomina, iż osoby które do tej pory nie złożyły wniosku o świadczenie dobry start, tj. 300 zł w związku z rozpoczęciem przez dziecko nauki w szkole w kolejnym roku szkolnym mają czas tylko do 30 listopada 2020 r. na skuteczne złożenie takiego wniosku. Złożenie wniosku po upływie tego terminu skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia.

Ponadto, tut. Ośrodek przypomina, iż z dniem 2020-10-31 upłynął poprzedni okres zasiłkowy, na który ustalone było prawo do zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków. Od 1 lipca br. można było składać wnioski o przyznanie świadczeń na kolejny okres zasiłkowy, który rozpoczął się w dnu 2020-11-01. Z uwagi na fakt, iż zasiłki rodzinne oraz dodatki do nich przysługują począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie prawa do tych świadczeń, osoby które do tej pory nie złożyły takiego wniosku mają na to czas do 2020-11-30, aby nie utracić prawa do świadczeń za miesiąc listopad 2020 r.. Złożenie wniosku w kolejnym miesiącu będzie skutkować ustaleniem prawa do świadczeń począwszy od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu zasiłkowego.

Wnioski można składać:

 • drogą elektroniczną, szczegółowa procedura opisana została na stronie https://mops.tczew.pl/ewnioski
 • w skrzynce oddawczej w siedzibie Ośrodka przy ul. 1 Maja 8
 • za pośrednictwem poczty

Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie konsultacji z zakresu logopedii dla maksymalnie 10 osób (dzieci), uczestniczących w projekcie "Społeczna od-nowa", współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 4 grudnia 2020r. do godz. 10.00 na adres: k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr (58) 532-60-03.

Pobierz: pełna treść ogłoszenia

Rodziny wspierające - ogłoszenie o naborze

INFORMACJA
DLA RODZIN CHCĄCYCH WESPRZEĆ RODZINY
PRZEŻYWAJĄCE TRUDNOŚCI W ZAKRESIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECI

Działania rodzin wspierających określa art. 29 - 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in.:

 • organizowania czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,
 • wypracowania nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
 • pomocy dzieciom w nauce,
 • udzielania wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego i gospodarstwa domowego,
 • udzielania rad dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Rodzinę wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.

Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 1. złożyć wniosek w tej sprawie w MOPS w Tczewie (wzór w załączeniu);
 2. wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego MOPS w Tczewie;
 3. uzyskać pozytywną opinię Dyrektora ośrodka pomocy społecznej;
 4. odbyć bezpłatne szkolenie organizowane przez ośrodek pomocy społecznej;
 5. podpisać umowę która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Do pobrania: Wzór wniosku
 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę otwiera kampanię „Pandemia przemocy”

O tym, że narodowa kwarantanna może sprzyjać wzrostowi liczby przypadków przemocy domowej, mówiono już na początku pandemii. Dopiero jednak badania, przeprowadzone przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, pokazały skalę niepokojącego zjawiska. Badania fundacji dotyczą okresu między marcem a końcem czerwca tego roku, kiedy to wskutek początkowego lockdownu, a także zamknięcia szkół, młodzi ludzie przebywali głównie w domach. Okazuje się, że aż 27 procent ankietowanych dzieci i młodzieży doznało w tym czasie krzywdy. Co dziesiąte skrzywdziła bliska osoba.

Witryna internetowa kampanii: pandemiaprzemocy.fdds.pl

Źródło: dziennikbaltycki.pl

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie z dnia 2 listopada 2020, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

W związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, informujemy iż w okresie od 2 listopada 2020 r. do 13 listopada 2020 r., zadania niezbędne do zapewnienia pomocy interesantom będą realizowane w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę. W szczególności we wskazanym okresie zawiesza się możliwość bezpośredniego składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego u wyznaczonego pracownika Ośrodka.

Do dyspozycji interesantów pozostaje skrzynka na korespondencję, umiejscowiona w przedsionku Ośrodka. W celu usprawnienia procesu wydawania decyzji, prosimy, aby składane podania wraz z załącznikami były trwale połączone (np. zszyte zszywaczem, włożone do koperty, lub koszulki na dokumenty), opatrzone imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy i numerem telefonu do kontaktu.

Jednocześnie, w trosce o zdrowie mieszkańców Miasta Tczewa, apelujemy o ile to możliwe, kontakt drogą telefoniczną, mailową bądź przez platformę e-PUAP, lub Emp@tia. Procedura składania wniosków drogą elektroniczną jest szczegółowo opisana na stronie internetowej Ośrodka: mops.tczew.pl/ewnioski.

W przypadku spraw wymagających osobistej wizyty, obsługa interesantów odbywać się będzie po uprzednim telefonicznym umówieniu daty i godziny spotkania z pracownikiem Ośrodka oraz po rozeznaniu w zakresie zagrożeń związanych z COVID-19, a kontakt interesanta z pracownikiem Ośrodka odbywać się będzie przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego:

 • interesanci zobowiązani są wpisać do rejestru osób wchodzących do budynku.
 • na terenie Ośrodka obowiązuje obowiązek zakrywania ust  i nosa,
 • dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
 • interesanci zobowiązani są zdezynfekować ręce przed kontaktem z pracownikiem Ośrodka.
 • stanowiska obsługi będą dezynfekowane po zakończeniu obsługi każdego interesanta.

Jednocześnie, w trosce o zdrowie mieszkańców Miasta Tczewa, Ośrodek apeluje, o ograniczenie bezpośrednich kontaktów i, o ile to możliwe, kontakt drogą telefoniczną, mailową bądź przez platformę e-PUAP, lub Emp@tia. Procedura składania wniosków drogą elektroniczną jest szczegółowo opisana na stronie internetowej Ośrodka: mops.tczew.pl/ewnioski.

Jednocześnie informujemy, że kasa Ośrodka nie będzie czynna w dniach:

 • 10 listopada 2020r.
 • 17 listopada 2020r.
 • 24 listopada 2020r.

Wszystkich wpłat, które dotychczas realizowane były w kasie naszego ośrodka, można dokonać na poniższy rachunek bankowy:

30 1240 1242 1111 0010 0224 8566

Program Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, przygotowało na rok 2020 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pt.: ,,Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – Numer tej infolinii to: 22 505 11 11.

Potrzebę wsparcia można również zgłosić w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie, dzwoniąc pod bezpośredni nr telefonu: 58 530-22-20 w godzinach pracy Ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15 do 15:15.

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie z dnia 23 października 2020, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż w związku z z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w Tczewie podejmowane są działania profilaktyczne mające zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby.

W związku z powyższym, począwszy od dnia 26 października 2020 r. zawieszają swoją działalność Dzienny Dom Pobytu. Decyzja o terminie wznowienia działalności obu placówek uzależniona będzie od rozwoju sytuacji epidemicznej.

Opieka medyczna w czasie epidemii Covid-19

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia, z dniem 27 października 2020 r. Szpitale Tczewskie S.A. zostaną przekształcone w szpital II poziomu oraz III poziomu dla pacjentów z COVID. Oznacza to, że szpital będzie przyjmował wyłącznie pacjentów z COVID dodatnim.

Tym samym opiekę szpitalną świadczą następujące podmioty (lista placówek, stan na dzień 22 października 2020):

Uwaga!

Narodowy Fundusz Zdrowia na swojej stronie internetowej prowadzi wykaz podmiotów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w poszczególnych rodzajach świadczeń. Można znaleźć tam również informację o zamkniętych poradniach specjalistycznych oraz reorganizowanych oddziałach szpitalnych. Dostępna jest ona pod adresem: https://nfz-gdansk.pl/dla-pacjenta/gdzie-sie-leczyc-w-czasie-covid-19,7748

Jednocześnie prowadzona jest tam lista punktów poboru wymazów do wykonania testu na obecność koronawirusa w województwie pomorskim finansowanych przez Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ. Dostępna jest pod adresem: https://nfz-gdansk.pl/dla-pacjenta/wykaz-punktow-pobran-covid19-dla-pacjentow-ze-skierowaniem,7971

Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z zakresy logopedii dla maksymalnie 10 osób (dzieci) uczestniczących w projekcie „Społeczna od-nowa” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 29 października do godz. 10.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

Do pobrania

Komunikat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 10 października 2020 r. w budynkach użyteczności publicznej, w tym siedzibie tut. Ośrodka do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym .

Informacja o terminie wydawania żywności z programu FEAD - sierpień 2020

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, w dniach:

20 sierpnia 2020 r.- w godz. 8.00 – 14.00

lub

21 sierpnia 2020 r.- w godz. 8.00 – 12.00

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Bezwzględnie należy zachować odległość od innych osób min. 2 m. oraz przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

 

Uwaga!

Warunkiem otrzymania paczki jest wcześniejsze złożenie oświadczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, u pracownika socjalnego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

 

Strony