Dzienny Dom Pobytu

Celem Dziennego Domu Pobytu jest zapewnianie dziennej opieki osobom starszym i wymagającym pomocy oraz stworzenie odpowiednich warunków do zaspakajania ich potrzeb w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie w środowisku oraz uczestniczenie w życiu społecznym.
Pobyt w DDP pozwala na dalsze samodzielne funkcjonowanie  w środowisku i oddala konieczność  umieszczenia osoby w DPS.

Seniorzy będącymi klientami DDP uczestniczą w zajęciach mających na celu podnoszenie ich aktywności życiowej. Celem DDP jest wykonywanie działań  z zakresu zapewnienia dziennej pomocy seniorom objętym opieką, poprzez stworzenie odpowiednich warunków  do wielogodzinnego przebywania w nim osób i zaspokajanie potrzeb w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie w życiu społecznym. Dzienny Dom zapewnia uczestnikom pobyt 8 lub 4 godzinny. Klienci DDP ponoszą  procentową odpłatność określoną tabelą w zależności od posiadanego dochodu.

Dzienny Dom Pobytu realizuje swoje działania przez :

 • usługi opiekuńcze z uwzględnieniem posiłków
 • terapię zajęciową – grupową i indywidualną (arteterapia, muzykoterapia, ludoterapia)
 • usługi rehabilitacyjne w zakresie kinezyterapii (gimnastyka lecznicza, rehabilitacja indywidualna zgodna z zaleceniami lekarza)
 • tańce integracyjne na siedząco
 • regenerację psychiczną poprzez techniki relaksacyjne
 • zaspokojenie potrzeb towarzyskich i rekreacyjno-kulturalne  (gry i zabawy umysłowe i ruchowe)
 • terapię psychologiczną ( indywidualna i grupowa)
 • Kawiarenkę dla seniorów przy Zespole Opiekuńczym we wtorki o godzinie 14

 

Poza tym oferujemy aktywny udział w przygotowaniu i uczestnictwo w :

 • wczasach dla seniorów ( wycieczki, zabawy, pikniki)
 • wystawach tematycznych,
 • wyborach Miss i Mistera Złotego Wieku,
 • balach okolicznościowych,
 • przeglądach twórczości seniorów,
 • zajęciach teatralnych,
 • modlitwach różańcowych przy kapliczce .