Uwaga Konkurs!

KONKURS NA ZDJĘCIE, NA WIDOKÓWKĘ ORAZ HASŁO PROMUJĄCE

TCZEW JAKO MIASTO RÓWNYCH SZANS

 

ORGANIZATOR:

Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

 

WSPÓŁORGANIZATOR:

Środowiskowe Domy Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie

 

 

CELE KONKURSU:

1.      Wzmocnienia tożsamości kulturowej mieszkańców miasta Tczewa.

2.      Wzbogacenie edukacji  regionalnej,

3.      Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu, inspirowanie do twórczych poszukiwań.

4.      Promocja Tczewa jako Miasta Równych Szans.

 

UCZESTNICY:

Wszyscy mieszkańcy Tczewa. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody od swoich opiekunów prawnych – nadesłanej ze zgłoszeniem.

 

Prace konkursowe wraz z hasłami należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Miasto równych szans”. Zdjęcia proszę składaćw formie papierowej (papier fotograficzny A4) w orientacji poziomej oraz na dowolnym nośniku elektronicznym umożliwiającym wydruk w wyżej wymienionym formacie. Do zgłoszenia należy dołączyć informację o autorze zdjęcia (imię, nazwisko, wiek, nr telefonu, adres email, krótka charakterystyka autora).

Cztery najwyżej ocenione przez komisję konkursową prace zostaną umieszczone na widokówkach w nakładzie 1000 egzemplarzy (każda po 250 sztuk).

 

Termin składnia prac upływa 14.10.2011 roku.

Data rozstrzygnięcia konkursu do końca października 2011 roku.

 

MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Nowowiejska 18

83-110 Tczew

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Armii Krajowej 39            

83-110 Tczew

 

Placówki czynne w dni robocze od godz. 800 do 1600 .

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Jeden osoba może złożyć jedną pracę, która musi być wykonana samodzielne.

Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

Wszelkie sprawy sporne mogące wyniknąć w związku z przebiegiem konkursu rozstrzyga Komisja Konkursowa.

 

PRAWA ORGANIZATORÓW:

            Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego podziału nagród i wyróżnień.

Dla zwycięzców organizator przewiduje nagrody rzeczowe.

 

 

 

 

Konkurs organizowany w ramach projektu „Miasto równych szans” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w zakresie funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.