Realizowane projekty

Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II

Powiat Tczewski wraz z partnerami: Fundacją Pokolenia, Gminą Miejską Tczew – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik” realizuje program „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” .

Celem projektu jest zmniejszenie poziomu ubóstwa i włączenie społeczne poprzez wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie oraz ich otoczenia, zamieszkujących powiat tczewski.

Więcej o projekcie

 

Społeczna od-nowa - trwałość

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie był realizatorem projektu „Społeczna od-nowa”, który prowadzony był w latach 2018-2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Umowa RPPM.06.02.01-22-0001/17.

W ramach trwałości projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej deklaruje gotowość do świadczenia poniższych usług w ramach utworzonych 30 miejsc (w Centrum Wspierania Rodziny ul. Łazienna 5 oraz w Klubie Rodzinnym Zatorze ul. Elżbiety 19 B) świadczenia usług społecznych:

Centrum Wspierania Rodziny na ul. Łaziennej 5 – zakres usług społecznych

• indywidualne wsparcie psychologiczne,

• indywidualne konsultacje logopedyczne dla dzieci,

• socjoterapia dla dzieci i młodzieży,

• asystent rodziny.

Klubu Rodzinnego „Zatorze” na ul. Elżbiety 19 B - zakres usług społecznych

• wsparcie terapeutyczne zarówno rodzinne jak i indywidualne,

• prowadzenie animacji czasu wolnego.

Klub prowadzi Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor” w Tczewie. Klub czynny jest 6 dni w tygodniu tj. :

Poniedziałek-Piątek 12:00-17:00

Sobota 09:00-14:00

Powyższe działania skierowane są do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby zainteresowane skorzystaniem z w/w usług powinny zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. Celem przeprowadzenia diagnozy problemów i potrzeb oraz stworzenia ścieżki wsparcia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż posiada instytucjonalną gotowość podmiotów do świadczenia usług utworzonych w ramach projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu tj. 46 m-cy.
 

 

Archiwum projektów

 

Społeczna od-nowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie jest realizatorem projektu „Społeczna od-nowa”. Wsparcie skierowane jest do 120 osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizowany. Działania realizowane będą
w Centrum Wspierania Rodziny funkcjonującym w Forum Inicjatyw Społecznych oraz w Klubie Rodzinnym na Zatorzu.  Celem projektu jest zwiększenie dostępu do miejsc świadczenia usług społecznych dla rodzin Starego Miasta i Zatorza, które z uwagi na swoją sytuację wymagają wsparcia umożliwiającego im prawidłowe funkcjonowanie
w rodzinie i społeczeństwie.

Więcej o projekcie

Aktualności projektu

Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim

Fundacja Pokolenia wraz z partnerami: Gminą Miejską Tczew – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, Gminą Wiejską Tczew – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem na rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik” oraz Fundacją DASZRADĘ im. Barbary Karaczyńskiej rozpoczęła realizację programu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” .

Więcej o projekcie

Akademia Aktywnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie w latach 2016-2018 jest realizatorem projektu „Akademia Aktywnych”. Wsparcie skierowane jest do 80 mieszkańców Tczewa zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym do 40 osób bezrobotnych, którzy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostali zakwalifikowani do III profilu pomocy oraz do 40 osób biernych zawodowo.

Więcej o projekcie

POMOST do aktywizacji

Wsparcie skierowane jest do 75 osób  zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym 45 osób bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz 30 osób biernych zawodowo

Projekt „POMOST do aktywizacji otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej o projekcie

Profilaktyka i edukacja zdrowotna pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie

Wsparcie skierowane jest do 85 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie wśród których w oparciu o przeprowadzoną analizę zdiagnozowano potrzebę wsparcia ukierunkowanego na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz przemęczeniu psychofizycznemu.

Projekt „Profilaktyka i edukacja zdrowotna pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie” otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej o projekcie

Aktualności projektu