Realizowane projekty

Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II

Powiat Tczewski wraz z partnerami: Fundacją Pokolenia, Gminą Miejską Tczew – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik” realizuje program „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” .

Celem projektu jest zmniejszenie poziomu ubóstwa i włączenie społeczne poprzez wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie oraz ich otoczenia, zamieszkujących powiat tczewski.

Więcej o projekcie

Społeczna od-nowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie jest realizatorem projektu „Społeczna od-nowa”. Wsparcie skierowane jest do 120 osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizowany. Działania realizowane będą
w Centrum Wspierania Rodziny funkcjonującym w Forum Inicjatyw Społecznych oraz w Klubie Rodzinnym na Zatorzu.  Celem projektu jest zwiększenie dostępu do miejsc świadczenia usług społecznych dla rodzin Starego Miasta i Zatorza, które z uwagi na swoją sytuację wymagają wsparcia umożliwiającego im prawidłowe funkcjonowanie
w rodzinie i społeczeństwie.

Więcej o projekcie

Aktualności projektu

Archiwum projektów

Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim

Fundacja Pokolenia wraz z partnerami: Gminą Miejską Tczew – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, Gminą Wiejską Tczew – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem na rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik” oraz Fundacją DASZRADĘ im. Barbary Karaczyńskiej rozpoczęła realizację programu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” .

Więcej o projekcie

Akademia Aktywnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie w latach 2016-2018 jest realizatorem projektu „Akademia Aktywnych”. Wsparcie skierowane jest do 80 mieszkańców Tczewa zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym do 40 osób bezrobotnych, którzy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostali zakwalifikowani do III profilu pomocy oraz do 40 osób biernych zawodowo.

Więcej o projekcie

POMOST do aktywizacji

Wsparcie skierowane jest do 75 osób  zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym 45 osób bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz 30 osób biernych zawodowo

Projekt „POMOST do aktywizacji otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej o projekcie

Profilaktyka i edukacja zdrowotna pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie

Wsparcie skierowane jest do 85 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie wśród których w oparciu o przeprowadzoną analizę zdiagnozowano potrzebę wsparcia ukierunkowanego na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz przemęczeniu psychofizycznemu.

Projekt „Profilaktyka i edukacja zdrowotna pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie” otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej o projekcie

Aktualności projektu