Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019

Miasto Tczew - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Z wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać osoby spełniające warunki do udzielenia pomocy wskazane w programie, których dochód nie przekracza 350 % obowiązującego od 1 października 2018r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej - 2.453,50 zł, dla osoby w rodzinie - 1848,00 zł.

Wartość otrzymanego dofinansowania to kwota: 60.000,00 zł.

Informacji dotyczących Programu udzielają pracownicy socjalni MOPS w Tczewie w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00, w czwartek 8.00 - 16.00.