Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2020

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, że Gmina Miejska Tczew pozyskała środki finansowe w wysokości 97 233,75 zł na realizację wymienionego programu. Źródłem finansowania są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami.

Program adresowany jest do pełnoletnich osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Kluczowym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych przy:
• wykonywaniu codziennych czynności,
• poprawie funkcjonowania w życiu społecznym,
• ograniczaniu skutków niepełnosprawności,
• stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Zgodnie z treścią Programu usługi asystenta osoby niepełnosprawnej mogą polegać na pomocy asystenta w:
• w wyjściu, powrocie/dojazdach w wybranych przez uczestnika Programu miejsca (np. dom, praca, instytucje, placówki kulturalne itp.),
• w wyjściu, powrocie/dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
• w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
• załatwianiu spraw urzędowych,
• nawiązywaniu kontaktów/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
• korzystania z dóbr kultury (kino, teatr, galerie, muzea itp.).
Zapisy Programu umożliwiają Uczestnikowi dokonanie samodzielnego wyboru asystenta osoby niepełnosprawnej (pod warunkiem, iż będzie on spełniał ww. wymogi).

Korzystanie z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jest bezpłatne

Ważne: w czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).
Kto może być asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej?
Usługę asystenta będą mogły wykonywać wyłącznie osoby spełniające następujące wymogi:
• osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub
• osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
Usługa asystenta osobistego może być realizowana przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00. Maksymalna liczba godzin usług asystenta na 1 uczestnika Programu to 30 godzin miesięcznie. Forma zatrudnienia – umowa cywilnoprawna (zlecenie).
Kwalifikacja odbywa się na podstawie „Karty zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” [plik znajduje się poniżej] złożonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie ul: 1 Maja 8.
Treść programu i wzór karty zgłoszenia znajduje się w poniższym linku:

Więcej informacji na temat programu, można uzyskać:
• osobiście, w siedzibie MOPS w Tczewie przy ul. 1 Maja 8
• telefonicznie, pod numerem 58 777 00 20 wew.135

Ważne: usługa asystenta będzie przyznawana w miarę otrzymanych przez Gminę środków finansowych.

 

Karta zgłoszenia do programu