Zamówienia publiczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

l.p. Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

dostawa/usługa/roboty budowlane

Orientacyjna wartość zamowienia Proponowany tryb zamówienia

Termin wszczęcia postępowania

kwartał

1 2 3 4 5 6
1 świadczenie usług psychologicznych dla rodzin uczestniczących w projekcie "Społeczna od-nowa" usługi 136 234,52

art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. DZ. U. 2018, poz. 1986 z póżn.)

1
1 świadczenie usług opiekuńczych usługi 1 009 800,00

art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. DZ. U. 2018, poz. 1986 z póżn.)

4
1 świadczenie usług polegających na udzieleniu schronienia i wyżywienia osobom bezdomnym skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie usługi 1 018 140,00

art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. DZ. U. 2018, poz. 1986 z póżn.)

4

 

UWAGI: Dyspozycja art. 13a ust. 2 pkt 1-5 ustawy Pzp, wskazuje, iż plan postępowań o udzielenie zamówień powinien zawierać w szczególności informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi, przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia, orientacyjnej wartości zamówienia, a także przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

Informujemy, że informacje o prowadzonych postępowaniach w sprawie zamówień publicznych mogą Państwo uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie - pod poniższym adresem.

Informujemy również, że zamówienia publiczne prowadzimy w oparciu o Zarządzenie nr 8/2014 z dnia 12 maja 2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w sprawie ustalenia regulaminu dokonywania dostaw, usług i robót budowlanych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30000 Euro.

Do pobrania

Pełna treść dokumentu: Zarządzenie nr 8/2014 z dnia 12 maja 2014