Rewitalizacja

Święto Ulicy

Święto ulicy to działanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie w ramach projektu "Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

 

Zadanie dotyczy rozwoju potencjału społecznego mieszkańców dzielnicy Stare Miasto. Stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy społeczne występujące w obszarze zdegradowanym tj. niska aktywność społeczna mieszkańców spowodowana zarówno nierównym poziomem życia, zróżnicowanym statusem społeczno zawodowym mieszkańców, jak również brakiem identyfikacji z miejscem zamieszkania – dzielnicą, ulicą czy kamienicą. Celem projektu jest organizacja inicjatywy wspólnotowej w ramach obchodów „Święta ulicy”, wydarzenia integrującego lokalną społeczność mieszkańców.

 

Projekt jest działaniem o charakterze modelowym, gdzie poszczególne bloki aktywności powtarzać się będą w każdym roku trwania projektu, a bieżąca ewaluacja pozwoli na ich dopasowanie do faktycznych warunków, potrzeb i możliwości. Wspólnotowe działanie ma wesprzeć proces integracji mieszkańców, wykluczyć pogłębienie zjawiska wyobcowania i braku asymilacji społecznej. Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2010 – 2013 zakłada przeprowadzenie działań ujętych w następujące bloki tematyczne:

  • Warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności liderów społecznych
  • Warsztaty integracyjne z zakresu tworzenia i realizacji projektów
  • Organizacja obchodów Święta ulicy
  • Rozwój działań samopomocowych
  • Działania promocyjne

 

 

pasek_efrr.jpeg