Projekt systemowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie realizuje projekt systemowy
„Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie”
w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

Projekt „Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie” został przyjęty do realizacji przez Gminę Miejską Tczew w okresie od 2008 do 2013 roku w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Tczewie Nr XXIII/184/2008 z dnia 26 czerwca 2008r.

 

Projekt został przyjęty do realizacji przez Gminę Miejską Tczew w okresie od 2008 do 2013 roku w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Tczewie Nr XXIII/184/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej / Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji / Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Działania projektu ukierunkowane są na aktywizację społeczno-zawodową osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. Projekt realizowany jest w oparciu o kontrakt socjalny w zakresie upowszechnienia aktywnej integracji i pracy socjalnej.

 

Projekt realizuje priorytety Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Tczewie, wpisuje się w zakres zadań statutowych MOPS określonych w ustawie o pomocy społecznej.

 

Informacje o projekcie

 • Typ naboru: Projekt systemowy
 • Umowa ramowa z dnia 22.08.2008.
  nr UDA-POKL.07.01.01-22-073/08-00 z późniejszymi aneksami
 • Okres realizacji projektu
  2008 r. / 1.08.2008 – 31.12.2008
  2009 r. / 1.06.2009-31.12.2009
  2010 r. / 1.06.2010-31.12.2010
  2011 r ./  1.04.2011-31.12.2011
  2012 r. / 1.06.2012-31.12.2012
  2013 r./01.01.2012-30.09.2013
 • Obszar realizacji projektu
  województwo pomorskie / powiat tczewski Tczew miasto
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Priorytet VII
 • Promocja integracji społecznej
 • Działanie 7.1
 • Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
 • Poddziałanie 7.1.1
 • Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

pasek_efs.jpeg