Zaproszenie do składania ofert

 
W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie spotkania informacyjno - edukacyjnego dla 4 grup 20 osobowych – uczestników projektu „Akademia Aktywnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ich rodzin, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej. 
 
Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 19.10.2016 do godz. 12.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.
 

Zaproszenie do składania ofert

 
W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie spotkania informacyjno - edukacyjnego dla 4 grup 20 osobowych – uczestników projektu „Akademia Aktywnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ich rodzin, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej. 
 
Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 19.10.2016 do godz. 12.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.
 

Informacja o wydawaniu darów żywnościowych z programu FEAD - październik 2016

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, wyłącznie w dniach:

03 października 2016r.- w godz. 8.00 – 14.00

lub

04 października 2016r.- w godz. 8.00 – 12.00

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Uwaga!

Warunkiem otrzymania paczki jest wcześniejsze otrzymanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu. Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego. 

Od września 2016r. wydawane są nowe skierowania - skierowania, na podstawie których żywność była wydawana do marca 2016 włącznie straciły ważność. Prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi.

Komunikat dla osób pobierających świadczenia wychowawcze, rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie

W dniu 2016-08-20 weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca nowy instrument bankowy – RACHUNEK RODZINNY.

Rachunki rodzinne mogą być prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o których mowa w art. 833 § 6 i 7 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.),w tym świadczenia wychowawcze, rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłek dla opiekuna.

Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku, w którym rachunek jest prowadzony, są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Bank nie pobiera opłat i prowizji za wydanie instrumentu płatniczego do rachunku rodzinnego, jego miesięczne utrzymanie oraz wypłaty z wykorzystaniem tego instrumentu przy użyciu bankomatów tego banku.

Na rachunek rodzinny mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji. Wpłaty na rachunek rodzinny mogą być dokonywane wyłącznie z rachunków bankowych jednostek wypłacających świadczenia niepodlegające egzekucji.

Zaświadczenia o numerach tych rachunków, wydane przez jednostki wypłacające świadczenia niepodlegające egzekucji, stanowią załączniki do umowy rachunku rodzinnego. Zaświadczenia te będą wydawane osobom pobierającym świadczenia niepodlegające egzekucji w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu wypłaty świadczeń za miesiąc sierpień 2016r.

Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach rodzinnych są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

Komunikat w sprawie prawidłowego dokumentowania dochodów w postępowaniu o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017

Począwszy od okresu zasiłkowego 2016/2017 w oświadczeniu członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) należy ujmować nową kategorię dochodu - „kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Powyższy dochód mógł zaistnieć w sytuacji, w której podatnik skorzystał z odliczenia z tytułu ulgi prorodzinnej, a z uwagi na zbyt niski podatek nie mógł skorzystać z odliczenia ulgi w pełnej wysokości.

(prosimy kliknąć powyższy obrazek, aby zobaczyć przykładowy formularz PIT/UZ za rok 2014)

Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie diagnozy i terapii psychospołecznej dla 10 osób uczestniczących w projekcie ;Akademia Aktywnych” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 26.08.2016 do godz. 10.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

Pobierz:

pełna treść ogłoszenia

Piknik rodzinny

Śpiew, muzyka, taniec, dobre jedzenie i dużo życzliwości. Taki był piknik zorganizowany przez Ośrodek Opiekuńczy MOPS w Tczewie w miesiącu lipcu b.r. Impreza skierowana byla do mieszkańców Domu oraz ich rodzin. W spotkaniu uczestniczyło 30 domowników, przybyla licznie rodzina i przyjaciele. Dzięki spotkaniu na świeżym powietrzu udalo się zintegrować naszych podopiecznych z rodzinami współmieszkańców.

Piknik na Górkach

W czerwcu jak co roku mieszkańcy Ośrodka Opiekuńczego MOPS w Tczewie, udali się na piknik na Górki do Rybaczówki. Rozłożyliśmy się w urokliwym, ocienionym wierzbami miejscu nad stawem, karmiliśmy kaczki które podchodziły blisko do nas, podziwialiśmy kwitnące rośliny wodne, obejrzeliśmy egzotyczne gatunki ptaków w wolierach i na wybiegu. Zjedliśmy przygotowany bigos i pyszną drożdżówkę.

Strony