Kolejny nabór uczestników/czek do projektu Akademia Aktywnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie ogłasza kolejny nabór uczestników/czek  do projektu Akademia Aktywnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uczestnikiem/czką projektu może być osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystająca ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, bierna zawodowo tj. niezarejestrowana w  powiatowym urzędzie pracy lub zakwalifikowana do III profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2014 roku.

Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie diagnozy i opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji dla 40 osób uczestniczących w projekcie „Akademia Aktywnych” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 07.03.2017 do godz. 10.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

Pobierz: pełna treść informacji

Informacja o wydawaniu darów żywnościowych z programu FEAD - luty 2017

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, wyłącznie w dniach:

13 lutego 2017 r.- w godz. 8.00 – 14.00

lub

14 lutego 2017 r.- w godz. 8.00 – 12.00

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Poszukujemy pracodawców!

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie

ogłasza nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Akademia Aktywnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Poszukujemy pracodawców zainteresowanych organizacją trzymiesięcznych staży dla 20 osób uczestników projektu Akademia Aktywnych w następujących zawodach:

- Spawacz

- Sprzedawca – magazynier z obsługą kas fiskalnych i wózka jezdniowego

- Pracownik gospodarczy

- Pracownik administracyjno biurowy

 

Projekt skierowany jest do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – mieszkańców Tczewa, w tym osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych uczestników projektu, umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym docelowo powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.

Zespół Kształcenia Zawodowego zastrzega sobie prawo wyboru organizatora stażu, zgodnie z warunkami projektu oraz prawo do wstrzymania naboru na określone stanowiska, na które zostanie złożona wystarczająca ilość wniosków od pracodawców .

Termin naboru wniosków – 20.01.2017 – 03.02.2017

Informacja o wydawaniu darów żywnościowych z programu FEAD - styczeń 2017

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, wyłącznie w dniach:

09 stycznia 2017 r.- w godz. 8.00 – 14.00

lub

10 stycznia 2017 r.- w godz. 8.00 – 12.00

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” – nowe świadczenie od 1 stycznia 2017r.

Od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci nieuleczalnie chorych lub ciężko upośledzonych mogą składać wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.

Świadczenie to zostało wprowadzone ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (DZ.U z 2016r., poz. 1860). Ustawa, poza wsparciem finansowym, zakłada również zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży, zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej, zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych. Przewidziano również dostęp do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę.

Ogłoszenie o konkursie ofert

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 16 stycznia 2017r. do 15 września 2017r. zadania z zakresu pomocy społecznej, który jest skierowany do organizacji pozarządowych , o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej.
 

Wynik konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci, żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

W związku z powyższym konkurs zostaje unieważniony na podstawie art. 18a ust.1 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t. j.Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

Pobierz: pełna treść ogłoszenia

Strony