Świadczenia rodzinne w okresie zasiłkowym 2017/2018

Zasiłek przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów), jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2017/2018

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna w okresie ostatnich 2 miesięcy:

  • do ukończenia przez nią 18 roku życia albo 

  • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo 

Świadczenia wychowawcze w okresie zasiłkowym 2017/2018

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie (dotyczy wyłącznie dzieci do ukończenia 18 roku życia).

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - kwoty 1200,00 zł.

Zmiany w systemie wsparcia rodzin

W dniu 7 lipca 2017 Sejm RP przyjął zaproponowany przez rząd pakiet zmian związanych z systemami wsparcia rodzin. Zmiany dotyczą programu „Rodzina 500+”, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Nowości w świadczeniach

Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostaną bez zmian. W dalszym ciągu będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Nie zmieni się również kryterium dochodowe dla rodzin ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko 800 złotych lub 1200 złotych, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

W nadchodzącym okresie zasiłkowym wysokość zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego oraz kryterium dochodowe, uprawniające do nich pozostaje bez zmian.

Pojawią się natomiast ułatwienia w zakresie ubiegania się o świadczenia. Polegają na ujednoliceniu terminów składania wniosków o świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o przyznanie wspomnianych świadczeń w tym roku będą przyjmowane od 1 sierpnia.

Na wakacje z Muszkieterami!

W góry pojadą dzieci z naszego miasta, które spędzą niezapomniany czas w gronie rówieśników i poznają 8 wartości Małego Muszkietera. Wszystko dzięki ogólnopolskiej akcji „Wakacje z Muszkieterami”. Na swoje pierwsze kolonie wyjedzie łącznie ponad 1000 dzieci z całej Polski. Ambasadorką wakacyjnych wyjazdów jest Sylwia Gruchała – medalistka olimpijska. Honorowy patronat nad akcją objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z zakresu uzależnień dla osób uczestniczących w projekcie „Akademia Aktywnych” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej.

Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na przeprowadzeniu diagnozy i terapii psychospołecznej na rzecz uczestników/czek projektu pn. „Akademia Aktywnych” zgodnie ze szczegółowym opisem zadania poniżej.

Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 02.06.2017 do godz. 10.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

Strony