Wolontariat

WOLONTARIAT to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

 

WOLONTARIAT - jest poświęceniem czasu i energii na rzecz społeczności lokalnej, osób spoza rodziny, na rzecz rozwoju środowiska itp. Działalność wolontarystyczna ma charakter bezpłatny, z wyjątkiem zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywanym świadczeniem.

 

WOLONTARIUSZ - jest to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie.

 

KTO MOŻE KORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZEŃ WOLONTARIUSZY?

Regulacje prawne

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz.U.z 29 maja 2003 r nr 96, poz. 873 Przepisy wprowadzające ustawę - Dz.U.z 29 maja 2003 r. nr 96 poz 874

UWAGA!

Ustawa weszła w życie 29 czerwca 2003 r z późniejszymi zmianami. Przepisy wprowadzające ustawę weszły w życie 29 czerwca 2003 r z wyjątkiem art. 3 i 4 art. 6 - 14 art. 16 -19 oraz art.21-23, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

 

Wolontariusze mogą być angażowani przez:

 • Organizacje pozarządowe (w tym oczywiście stowarzyszenia i fundacje) i inne podmioty które zgodnie z ustawą prowadzą działalność pożytku publicznego.
 • Organy administracji publicznej (np. ministerstwa, starostwa, gminy, itp.) oraz jednostki podległe i nadzorowane przez organy administracji publicznej (np. szkoły, szpitale, biblioteki, muzea, itp.), z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.
 • Ustawa nie przewiduje możliwości angażowania wolontariuszy przez podmioty gospodarcze !

 

Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia za wyjątkiem; partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, chyba ze przepisy mówią inaczej.

 

Działalność pożytku publicznego może być prowadzona również przez stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM?

Wolontariuszem może być każdy, bez względu na wiek, płeć, stan zdrowia, wyznanie, status majątkowy, wykształcenie, rasę ... Wszyscy, którzy chcą dobrowolnie i bezpłatnie nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna - nie tylko w sferze pomocy społecznej, ale w każdej innej dziedzinie życia społecznego. Wolontariuszem może być ten, kto chce i jest w stanie świadomie działać na rzecz innych. Przy czym świadomość rozumiana jest jako dobry stan psychiczny umożliwiający pozytywne działanie na rzecz własnego środowiska; wykluczane są bardzo małe dzieci. Należy dodać, że nie każdy może działać w każdej organizacji, zależy to bowiem od potrzeb danego programu (profilu organizacji, zakresu działalności, potrzeb osoby indywidualnej) i możliwości wolontariusza.

 

Ważne jest tylko, by dopasować rodzaj wykonywanej pracy do swojej osobowości (np. jeśli jestem człowiekiem ruchliwym i niespokojnym, to nie podejmuję się wymagających cierpliwości prac biurowych) i możliwości (np. czasowych). Trzeba też przestrzegać przepisów prawa - na przykład w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie mogą pracować osoby nieletnie i karane. Czasami wolontariusz powinien przejść badania lub posiadać stosowne uprawnienia.

 

DLACZEGO WARTO ZATRUDNIĆ WOLONTARIUSZA?

Na postawione pytanie najprościej odpowiedzieć na kilka sposobów:

 • Kto może być lepszym pracownikiem niż wolontariusz. Skoro ktoś podejmuje decyzję że będzie pracował bez wynagrodzenia to... To co chce robić, musi być jego pasją, a nie obowiązkiem. Kocha to i robi to z świadomego wyboru nie ukierunkowanego pobudkami materialnymi.
 • Wolontariusz nie pobiera za swoją pracę wynagrodzenia, wiec zyskujemy kolejnego wartościowego członka zespołu nie podwyższając kosztów pracy. Mało tego ! Legalne zatrudnienie wolontariusza wymaga mniej formalności niż zatrudnienie pracownika etatowego.
 • Każda nowa osoba w zespole ubogaca ten zespół, wnosi nowe pomysły. Łatwiej jej dostrzec silniejsze i słabsze strony Twojej organizacji. Takie łatwe spostrzeganie trudno przychodzi pracownikowi etatowemu który ma przecież coś do stracenia.
 • Pracownik etatowy ma przeważnie kilka, kilkanaście spraw na głowie i nie jest w stanie podołać wszelkim obowiązkom. Wolontariusz ma wyznaczone konkretne zadanie, na które może poświęcić więcej czasu. Jak nawet zabraknie mu czasu na wykonanie zadania to może skończyć je "inny" wolontariusz. A czy możesz pozwolić sobie na dodatkowego pracownika ...
 • Jak wynika z przeprowadzonych badań, podopieczni organizacji społecznych bardzo sobie cenią kontakt z wolontariuszami. Bardzo często jest to relacja bardziej szczera niż w przypadku osób które za wykonywanie danego zadania otrzymują wynagrodzenie.

 

Wolontariusze świadczący usługi w Forum Inicjatyw Społecznych mają za zadanie:

 1. Pomoc w pracowni komputerowej:
  • przygotowanie kart klientów do dokonania wpisu przez pracownika
  • indywidualna pomoc klientom w wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń
  • zaznajamianie klientów z zasadami korzystania ze stanowisk komputerowych
  • pomoc klientom w nauce języków obcych przy wykorzystaniu programów multimedialnych,
 2. Prace administracyjno-biurowe:
  • przygotowanie druków potrzebnych do obsługi klientów w pracowni komputerowej
  • przygotowywanie kopert do przechowywania kart klientów
  • porządkowanie artykułów prasowych, wycinków związanych z działalnością FIS oraz MOPS
  • pomoc klientom w poszukiwaniu ofert pracy w Internecie (nauka pisania CV, listu motywacyjnego), pomoc w obsłudze skrzynki e-mailowej
  • powiadamianie klientów o rozpoczynających się zajęciach w pracowni komputerowej
 3. Aktywny udział wolontariuszy w zadaniach podejmowanych przez FIS

WOLONTARIUSZE poprzez świadczenie usług w Forum Inicjatyw społecznych zdobywają doświadczenie, jak również mają możliwość szkolić się w obsłudze komputera.

 

W pierwsza środę każdego miesiąca odbywają się spotkania z wolontariuszami dotyczące:

 • umiejętności komunikacyjnych w grupie, (przeprowadzane są zabawy edukacyjne, integracyjne, uczestnicy rozwiązywali również testy psychoedukacyjne dotyczące umiejętności interpersonalnych).
 • spotkania z psychologiem, które dotyczyły umiejętności komunikacji w grupie oraz asertywności.
 • Zajęcia, które mają na celu rozwijanie umiejętności w zakresie formułowania wypowiedzi i przekazu informacji.
 • spotkania o charakterze integracyjnym, na którym wolontariusze wyrażają swoje opinie i spostrzeżenia na temat świadczonych usług.
 • zabawy w postaci tańców integracyjnych, ułatwiających nawiązywanie kontaktu w grupie.

 

„Wolontariat - młodzież w działaniu!”

Warsztaty prezentują  korzyści płynące  z bycia wolontariuszem. Staramy się je bardzo konkretnie nazwać oraz określić. Zastanowimy się, przy pomocy jakich narzędzi można samodzielnie planować swój proces uczenia się związany z zaanCelem szkolenia jest zapoznanie z ideą wolontariatu, zasadami pracy wolontarystycznej oraz pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej miejsca pracy dla wolontariuszy, zgodnie z ich predyspozycjami i kwalifikacjami.

 

Celem warsztatów jest:

 • Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu
 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzebę innych
 • Kształtowanie postaw prospołecznych
 • Rozwijanie empatii, zrozumienia
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
 • Angażowanie się w działania  na rzecz społeczności lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi, młodzieżowymi
 • Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń
 • Rozwijanie zainteresowań
 • Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach