Centrum Wspierania Rodziny

Centrum Wspierania Rodzin powstało z myślą o pomocy rodzinom doświadczających kryzysu, ale także tym, którzy chcą wzmacniać się w pokonywaniu przeciwności, chcą się rozwijać, umacniać relacje w rodzinie, chcą żyć pełniej. Świadczymy pomoc psychologiczną i terapeutyczną małżeństwom i rodzinom przeżywającym trudności życiowe np. uzależnienie lub współuzależnienie, przemoc w rodzinie, konflikty z najbliższymi, kłopoty w wychowaniu dzieci, problemy osobiste, stres związany z życiem codziennym, niepełnosprawność w rodzinie, choroby w rodzinie, rodzinom doświadczającym krzywdy i winy.

Centrum Wspierania Rodziny jest realizowane w ramach projektu „Społeczna od-nowa”, który jest komplementarny do działań projektu "Miasto od-nowa– rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza".

Centrum Wspierania Rodzin zapewnia zwiększony dostęp do miejsc świadczenia usług społecznych dla rodzin z obszaru Starego Miasta, które z uwagi na swoją sytuację wymagają wsparcia, umożliwiającego im prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie.

W wyniku realizacji projektu, którego działania mają na celu wsparcie specjalistyczne rodzin przeżywających kryzys w celu przywrócenia prawidłowych funkcji w rodzinie oraz zwiększenie umiejętności i kompetencji społecznych, stworzonych zostało 30 miejsc świadczenia usług społecznych. Oferta wsparcia Centrum Wspierania Rodziny to m.in. zapewnienie dostępności specjalistów takich jak: psycholog, terapeuci/terapeuta uzależnień, mediator, asystenci rodziny, animatorzy.

Działania prowadzone w ramach Centrum są ukierunkowane na dostosowanie oferty do potrzeb rodzin wymagających pomocy w pełnieniu jej funkcji. Wsparcie jest realizowane na podstawie przeprowadzonej diagnozy problemów i potrzeb rodziny i opracowanej ścieżki reintegracji.

W placówce Forum Inicjatyw Społecznych realizowane są następujące funkcje społeczne:

  1. Indywidualne ścieżki wsparcia dla poszczególnych rodzin
  2. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne
  3. Grupowe wsparcie specjalistyczne ukierunkowane na świadczenie pomocy rodzinom, w których występuje przemoc i/lub uzależnienie oraz wsparcie dla rodzin niewydolnych wychowawczo.
  4. Prowadzenie działań ukierunkowanych na zapewnienia ochrony życia i zdrowia w sytuacji wystąpienia przemocy domowej – w sytuacji kryzysowej zapewnienie bezpiecznego, tymczasowego schronienia dla osoby doświadczającej przemocy w przystosowanym do tego celu mieszkaniu.