Centrum Aktywności Lokalnej

W skład Forum Inicjatyw Społecznych wchodzi Centrum Aktywności Lokalnej. Jest to inicjatywa polegająca na organizowaniu społeczności lokalnej, której zadaniem jest przywrócenie społeczności miasta zdolności podejmowania własnych inicjatyw w odpowiedzi na nurtujące ich problemy. Metoda pracy ze społecznością lokalną ma przywrócić naturalne dążenia mieszkańców do udziału w życiu społecznym miasta i poszczególnych osiedli. Praca oparta na powyższej metodzie animuje do działań samopomocowych i stanowi element pobudzający do pracy na rzecz budowy społeczeństwa lokalnego świadomego swoich praw i obowiązków.

Celem powołania Centrum Aktywności Lokalnej jest:

  • aktywizacja społeczności lokalnej
  • organizacji pozarządowych
  • instytucji do zintegrowanych działań obywatelskich.

Do podstawowych zadań Centrum Aktywności Lokalnej należą:

  • Wdrażanie we współpracy z organizacjami i instytucjami nowych inicjatyw skierowanych na optymalizację warunków życia,
  • Wykorzystywanie dla realizacji lokalnych inicjatyw potencjału tkwiącego w jednostkach i grupach społecznych,
  • Integrowanie organizacji, instytucji oraz mieszkańców miasta do podejmowania wspólnych działań,
  • Propagowanie wolontariatu i tworzenie sieci samopomocy w diagnozowanych potrzebach,
  • Pomoc informacyjno - poradnicza dla mieszkańców miasta oraz organizacji i instytucji w zakresie ich uprawnień,
  • Budowanie strategii działań społecznych w odpowiedzi na sygnały lokalnej społeczności,
  • Wdrażanie projektów i akcji.