Świadczenie "Dobry Start"

Powiązane informacje

  1. Opieka naprzemienna
  2. Gdzie i kiedy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń
  3. Instrukcje: Jak wypełnić elektroniczny wniosek o przyznanie świadczenia?
  4. Portal Emp@tia: wypełnij wniosek online
  5. Terminy wypłat świadczeń

Świadczenie "Dobry Start" w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje niezależnie od osiąganego dochodu.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Świadczenie nie przysługuje również na uczniów szkół policealnych, szkół dla dorosłych ani studentów.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mogą Państwo składać:

  • od 1 lipca 2020 do 30 listopada 2020 drogą elektroniczną: za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, platformy PUE ZUS
  • od 1 sierpnia 2020 do 30 listopada 2020 bezpośrednio w siedzibie ośrodka lub wyznaczonych Punktach Obsługi Klienta, dotyczy to „tradycyjnych”, papierowych wniosków.

Ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start" oraz jego wypłata następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, przy czym w przypadku wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następuje nie później niż do dnia 30 września.

Przyznanie świadczenia "Dobry Start" nie wymaga wydania decyzji. Strona ma możliwość uzyskania informacji o przyznaniu świadczenia w siedzibie Ośrodka, a w przypadku wskazania adresu poczty elektronicznej we wniosku, informacja o przyznaniu świadczenia zostanie wysłana na wskazany adres poczty elektronicznej.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego.