Zakończenie projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tczewskim (II)

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie z dniem 31.12.2016 r. zakończył realizację współfinansowanego przez Unię Europejską projektu skierowanego do osób bezrobotnych z powiatu tczewskiego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w powiecie tczewskim (II)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Celem głównym projektu było:

 • Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tczewskim

Wsparcie w ramach projektu skierowane było do 150 (64K,86M) uczestników w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie jako osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby NEET przyjętą w POWER 2014-2020 - za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki,czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r.-31.12.2016 r.
Kwota dofinansowania (100%): 2016 r.:  1 706 179,40 zł

W ramach projektu realizowane były następujące formy wsparcia:

 • staże  - 85 osób  (53K,32M)
 • bony szkoleniowe  - 20 osób (20M)
 • szkolenia ABC małej przedsiębiorczości -45 osób (11K,34M)
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej - 45 osób (11K,34M)

Projekt zakładał kompleksowe wsparcie dla wszystkich uczestników projektu w postaci ustalenia profilu pomocy oraz przygotowania lub zaktualizowania IPD i w konsekwencji realizacji pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz objęcie danego uczestnika w zależności od potrzeb odpowiednimi działaniami w ramach projektu.

W szczególności grupę docelową stanowiły:

 • osoby niepełnosprawne - wykonanie w liczbie 2osób (2K);
 • osoby długotrwale bezrobotne - wykonanie w liczbie 68 osób (32K, 36M);
 • także osoby w wieku 18-29 lat o niskich kwalifikacjach zawodowych – wykonanie w liczbie 89 osób (31K,58M). 

Badane były także następujące wskaźniki rezultatu:

 • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały  kwalifikacje po opuszczeniu programu – wykonanie w liczbie 12 osób (12M);
 • Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) objętych wsparciem w programie - wykonanie w liczbie 122 osób (57K, 6M).

Projekt zakładał również:

 1. ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z wymienionych poniżej grup docelowych - na poziomie co najmniej 43% - wykonanie w liczbie 11 osób (7K,4M);
 2. dla osób niepełnosprawnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17% - wykonanie w liczbie 1 osoby (1K);
 3. dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35% - wykonanie w liczbie 34 osób (23K,11M);
 4. dla osób o niskich kwalifikacjach - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 48% wykonanie w liczbie 40 osób (19K,21M).

Wskazana powyżej efektywność zatrudnieniowa odnosiła się do osób, które zakończyły udział w projekcie (bez uwzględnienia osób, które podjęły samozatrudnienie w ramach projektu).