Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2017/2018

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna w okresie ostatnich 2 miesięcy:

  • do ukończenia przez nią 18 roku życia albo 

  • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo 

  • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez względu na wiek. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł miesięcznie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: 

  1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej; 

  2. zawarła związek małżeński. 

Dodatkowe informacje o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego dostępne są na naszej stronie internetowej, w zakładce „Fundusz Alimentacyjny”. (przejdź do: zakładka Funduszu Alimentacyjny)

Nowe formularze wniosków

Od 1 sierpnia 2017r. obowiązywać będą nowe formularze wniosków – zarówno na „stary” okres zasiłkowy 2016/2017 jak i „nowy” okres zasiłkowy 2017/2018.
Składanie wniosków na dotychczasowych formularzach stanowi błąd formalny i będzie wiązało się z koniecznością ponownego wypełnienia wniosku.

Aktualne formularze wniosków mogą Państwo pobrać już teraz z naszej strony internetowej, prosimy o wybranie jednego z poniższych odnośników:

Formularze wniosków na okres zasiłkowy 2016/2017

Formularze wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018

Termin przyjmowania i rozpatrywania wniosków

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

Gdzie złożyć wniosek? Zawsze aktualne godziny pracy naszych punktów obsługi klienta dostępne są na naszej stronie internetowej (przejdź do zakładki: Gdzie i kiedy złożyć wniosek?).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Dodatkowe informacje o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego dostępne są na naszej stronie internetowej, w zakładce „Fundusz Alimentacyjny”. (przejdź do: zakładka Funduszu Alimentacyjny)