Świadczenia rodzinne w okresie zasiłkowym 2017/2018

Zasiłek przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów), jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, kwoty 764,00 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia lub

 2. nauki w szkole (ale nie w szkole wyższej), jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,

 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 4. zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego wyniesie:

 • 95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat,

 • 124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat,

 • 135 zł na dziecko w wieku 19-24 lata.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeśli

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

UWAGA! Zasiłek rodzinny nie przysługuje także osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego rodzica, chyba że:

 •  rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

 • ojciec dziecka jest nieznany,

 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Uwaga! Od nowego okresu zasiłkowego obowiązują nowe zasady ustalania dochodu rodziny. Szczegółowy opis zmian, dostępny jest w osobnym artykule (Przejdź do artykułu: Dodatkowe informacje dotyczące zmian w zakresie ustalania prawa do świadczeń)

Szczegółowy opis świadczenia oraz dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny znajdą Państwo na naszej stronie internetowej, w zakładce "Świadczenia Rodzinne" (przejdź: zakładka Świadczenia Rodzinne)

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1 000,00 zł na każde dziecko. Dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400,00 zł miesięcznie przysługuje przez okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych;
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje uprawnionej do zasiłku rodzinnego osobie samotnie wychowującej dziecko (oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem), jeżeli drugi z rodziców dziecka nie żyje bądź ojciec dziecka jest nieznany, bądź powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Dodatek przysługuje również osobie uczącej się w rozumieniu ustawy (patrz wyżej), jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Dodatek przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, albo orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości:

 • 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w wysokości 100,00 zł. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

UWAGA! Aby uzyskać prawdo do dodatku w roku szkolnym 2017/2018 trzeba złożyć stosowny wniosek w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2017r.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w okresie zasiłkowym 2017/2018 będzie dotyczył roku szkolnego 2018/19 i będzie wypłacony we wrześniu 2018r.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje od września do czerwca następnego roku kalendarzowego w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko.

W związku z dojazdem (nie zamieszkiwaniem) z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej – dodatek przysługuje w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko.

Szczegółowy opis dodatków do zasiłku rodzinnego oraz dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o nie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej, w zakładce "Świadczenia Rodzinne" (przejdź: zakładka Świadczenia Rodzinne)

Nowe formularze wniosków

Od 1 sierpnia 2017r. obowiązywać będą nowe formularze wniosków – zarówno na „stary” okres zasiłkowy 2016/2017 jak i „nowy” okres zasiłkowy 2017/2018.
Składanie wniosków na dotychczasowych formularzach stanowi błąd formalny i będzie wiązało się z koniecznością ponownego wypełnienia wniosku.

Aktualne formularze wniosków mogą Państwo pobrać już teraz z naszej strony internetowej, prosimy o wybranie jednego z poniższych odnośników:

Formularze wniosków na okres zasiłkowy 2016/2017

Formularze wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018

Termin przyjmowania i rozpatrywania wniosków

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

Gdzie złożyć wniosek? Zawsze aktualne godziny pracy naszych punktów obsługi klienta dostępne są na naszej stronie internetowej (przejdź do zakładki: Gdzie i kiedy złożyć wniosek?).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Dodatkowe informacje o zasiłku rodzinnym i dodatkach do zasiłku rodzinnego dostępne są na naszej stronie internetowej, w zakładce „Świadczenia Rodzinne”. (przejdź do: zakładka Świadczenia Rodzinne)