Społeczna od-nowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie realizuje w partnerstwie z Fundacją Pokolenia projekt „Społeczna od-nowa”. Wsparcie skierowane jest do 120 osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizowany. Działania realizowane będą w Centrum Wspierania Rodziny funkcjonującym w Forum Inicjatyw Społecznych oraz w Klubie Rodzinnym na Zatorzu. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do miejsc świadczenia usług społecznych dla rodzin Starego Miasta i Zatorza, które z uwagi na swoją sytuację wymagają wsparcia umożliwiającego im prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie.

Projekt „Społeczna od-nowa” otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Działania w ramach projektu zakładają utworzenie dla każdej rodziny/osoby indywidualnej ścieżki reintegracji oraz skierowanie do odpowiedniego wsparcia. Dobór wsparcia zostanie ustalony na podstawie diagnozy problemów i potrzeb poszczególnych osób. W projekcie zagwarantowane będzie zarówno indywidualne poradnictwo specjalistyczne jak i grupowe warsztaty, które będą miały na celu przywracanie i/lub wzmacnianie kompetencji społecznych, pogłębianie więzi rodzinnych usprawnianie komunikacji pomiędzy członkami rodziny, zwiększenie zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Zaplanowane wsparcie będzie wzmocnione prowadzonymi działaniami animacyjnymi.

Łączna wartość projektu wyniesie 1 196 945,86 zł przy dofinansowaniu w wysokości 1 017 403,98 zł. Wkład własny pochodzi ze środków budżetu Gminy Miejskiej Tczew.

Projekt jest zintegrowany z projektem "Miasto od-nowa– rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza".