Realizacja projektu systemowego PUP w Tczewie w 2012r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie w 2012r. już po raz kolejny realizuje współfinansowany przez Unię Europejską projekt skierowany do osób bezrobotnych z powiatu tczewskiego. Środki finansowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego są przeznaczone na realizację projektu systemowego, mającego na celu poprawę sytuacji osób bezrobotnych, zwiększenie ich szans na znalezienie zatrudnienia oraz udzielenie wsparcia w zakładaniu własnej firmy.: „Fundusze unijne szansą na wzrost zatrudnienia w powiecie tczewskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Projekt ten jest kontynuacją projektu zapoczątkowanego w 2008r. Projekt ten jest kontynuacją projektu zapoczątkowanego w 2008r.

 

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do 188 osób bezrobotnych (100K,88M), w tym do 185 nowych osób (100K,85M), które rozpoczną udział w 2012r. oraz 3 osób (3M), dla których w 2012r. zostaną wypłacone należności za 2011r.

 

W ramach projektu systemowego realizowane będą w 2012r. następujące formy wsparcia:

 • staże - 40 osób (30K,10M)
 • szkolenia - 145 osób (70K,75M)
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 50 osób (20K,30M)
 • dodatkowo dla 3 osób (3M) w ramach projektu zostaną wypłacone należności w 2012r. przyznane w 2011r.
 • Indywidualne Plany Działania – 60% uczestników 111 osób (60K,51M).

 

Beneficjenci ostateczni projektu to 188 (100K,88M) osób bezrobotnych z terenu powiatu tczewskiego zarejestrowanych w PUP w Tczewie, w szczególności osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, (osoby wymienione w art.49 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2008,Nr 69, poz.415, z późn.zm.), w szczególności:

 • bezrobotna młodzież do 25 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby starsze po 50 roku życia,
 • osoby niepełnosprawne,

a także dodatkowo osoby zamieszkujące tereny wiejskie powiatu tczewskiego.

 

W szczególności grupę docelową stanowić będą:

 • w co najmniej 15% - co najmniej 28 os.(15K,13M) (posiadające miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa pomorskiego) objęte programem aktywizacji zawodowej w obszarze turystyki i/lub dziedzictwa kulturowego i/lub ochrony środowiska;
 • w co najmniej 25% - co najmniej 94 os.(50K,44M) powyżej 50 roku życia i osoby 15-24 lata (co najmniej 47 os.(25K,22M) po 50 roku życia i co najmniej 47 os.(25K,22M w wieku 15-24 lata);
 • dla co najmniej 60% uczestników – 111 os.(60K,51M) opracowane zostaną Indywidualne Plany Działania;
 • bezrobotne osoby niepełnosprawne w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych w rejestrze PUP w Tczewie w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych(wg stanu na 31.01.2012 r.) w liczbie 12 os.(7K,5M).

 

Europejski Fundusz Społeczny zapewnia „pomoc w rozwoju zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie”.

 

Ewa Uzdowska

Zastępca Dyrektora
PUP w Tczewie