Program "Aktywny Samorząd" - szansa dla osób niepełnosprawnych

W związku z przystąpieniem Powiatu Tczewskiego do udziału w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz dzieci do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, mogą ubiegać się o pomoc finansową ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

 

Termin składania wniosków – do 30 września 2012 roku. Datą złożenia wniosku jest data wpływu dokumentów do Starostwa Powiatowego w Tczewie.

 

Celem Programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

W ramach programu udzielane jest dofinansowanie kosztów:

 

1. obszar A - zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

2. obszar B1 - zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem; przedmiotem dofinansowania może być każdy sprzęt komputerowy lub jego element, który nie jest podstawowym sprzętem komputerowym oraz elektroniczne urządzenia współpracujące z podstawowym sprzętem komputerowym. Sprzęty te i urządzenia muszą posiadać szczególne, funkcjonalne znamiona przystosowania do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku lub z brakiem albo znacznym niedowładem obu kończyn górnych,

3. obszar B2 - zakup urządzeń lektorskich,

4. obszar B3 - zakup urządzeń brajlowskich,

5. obszar B4 - szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urządzeń lektorskich i brajlowskich (w 2012 roku obszar nie jest realizowany),

6. obszar C - zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

7. obszar D - zakup dodatkowego wyposażenia, części zamiennych i akumulatorów do posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym i/lub jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji, z uwzględnieniem możliwości refundacji kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku,

8. obszar E - uzyskanie prawa jazdy w szczególności:

a. kurs i egzaminy na prawo jazdy kategorii B,

b. w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy koszty związane z: - zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie trwania kursu, - dojazdem, obejmujące koszty przyjazdu na kurs i powrotu z kursu,

9. obszar F - opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu, z uwzględnieniem możliwości refundacji kosztów poniesionych od dnia złożenia wniosku.

 

Więcej informacji oraz druki do pobrania na stronie: http://niepelnosprawni.powiat.tczew.pl > Aktywny Samorząd oraz http://bip.powiat.tczew.pl > Wydziały > Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON.