Poszukujemy pracodawców!

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie

ogłasza nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Akademia Aktywnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Poszukujemy pracodawców zainteresowanych organizacją trzymiesięcznych staży dla 20 osób uczestników projektu Akademia Aktywnych w następujących zawodach:

- Spawacz

- Sprzedawca – magazynier z obsługą kas fiskalnych i wózka jezdniowego

- Pracownik gospodarczy

- Pracownik administracyjno biurowy

 

Projekt skierowany jest do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – mieszkańców Tczewa, w tym osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych uczestników projektu, umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym docelowo powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.

Zespół Kształcenia Zawodowego zastrzega sobie prawo wyboru organizatora stażu, zgodnie z warunkami projektu oraz prawo do wstrzymania naboru na określone stanowiska, na które zostanie złożona wystarczająca ilość wniosków od pracodawców .

Termin naboru wniosków – 20.01.2017 – 03.02.2017

Pobierz: formularz wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

 

Z uwagi na wymaganą wysoką efektywność zatrudnieniową w projekcie, zrealizowane będą wnioski pracodawców deklarujących zatrudnienie po zakończeniu stażu na niżej określonych warunkach:

- umowa o pracę zawarta minimum trzech pełnych miesięcy (przynajmniej na ½ etatu); lub

- umowa cywilnoprawna zawarta na minimum trzy pełne miesiące, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia; lub

- w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia