Podsumowanie realizacji projektu systemowego PUP w Tczewie.

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie już po raz kolejny realizuje współfinansowany przez Unię Europejską projekt skierowany do osób bezrobotnych z powiatu tczewskiego. Środki finansowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego są przeznaczone na realizację projektu systemowego, mającego na celu poprawę sytuacji osób bezrobotnych, zwiększenie ich szans na znalezienie zatrudnienia oraz udzielenie wsparcia w zakładaniu własnej firmy.: „Fundusze unijne szansą na wzrost zatrudnienia w powiecie tczewskim” w ramachProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Projekt ten jest kontynuacją projektu zapoczątkowanego w 2008 r.

 

W ramach w/w projektu, według stanu na 31 lipca 2012 r. w roku 2012 staż zawodowy rozpoczęło 40 osób (31K,9M), od początku realizacji projektu 457 osób (376K, 81M), przygotowanie zawodowe w miejscu pracy rozpoczęło 95 osób w 2008 r., 119 osób (52K, 67M) skorzystały ze szkoleń w 2012 r., a od początku realizacji 1158 osób (575K, 583M), 32 osobom (13K, 19M) wypłacone zostały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w 2012 r., a od początku realizacji projektu 425 osobom (165K, 260M).

 

 

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.07.2012 r. projekt rozpoczęły 161 osób (83K, 78M), 83 uczestników zakończyło swój udział w projekcie (45K, 38M), 6 osób go przerwało (3K, 3M). Indywidualnymi Planami Działania objęto 122 osoby (61K, 61M).
3 osobom (3M) zostały wypłacone zależności za 2011 r.

 

Według stanu na 31.07.2012 r. projekt rozpoczęło od początku realizacji projektu 1896 osób (1094K, 802M), zakończyło go 1748 osób (1011K, 737M), 75 uczestników
(48K, 27M) przerwało swój udział w projekcie, a 73 uczestników (35K, 38M) kontynuowało udział w projekcie na koniec lipca 2012 r. Indywidualnymi Planami Działania objęto od początku realizacji projektu 168 osób (85K, 83M).

 

Osoby bezrobotne w ramach projektu uczestniczyły w 2012 r. w szkoleniach z zakresu ABC małej przedsiębiorczości, w szkoleniach zawodowych, językowych:

Operator koparko ładowarki, Brukarz, Monter izolacji budowlanych – docieplacz budynków, Menager gastronomii – nowoczesne zarządzanie restauracją, Dekarz, Pracownik księgowości z elementami prowadzenia kadr, Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, Kasjer – fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i fakturowania, Prawo jazdy kat. CE, Magazynier z obsługą wózka widłowego, Język angielski dla początkujących.

 

W ramach projektu systemowego w 2012 r. realizowane są następujące formy wsparcia:

- staż zawodowy (40 nowych osób (30K,10M)),

- szkolenia  (145 osób (70K,75M)),

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej  (50 osób (20K,30M)),

- Indywidualne Plany Działania – 60% uczestników (111 osób (60K,51M)),

- dodatkowo dla 3 osób (3M) w ramach projektu zostały wypłacone należności w  2012 r. przyznane w 2011 r.

 

 

Beneficjenci ostateczni projektu to 188 (100K,88M)osób bezrobotnych z terenu powiatu tczewskiego zarejestrowanych w PUP w Tczewie, w szczególności osoby będące
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, (osoby wymienione w art.49 ustawy z dn. 20 kwietnia

2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2008,Nr 69, poz.415,
z późn.zm.), w szczególności:

- bezrobotna młodzież do 25 roku życia,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby starsze po 50 roku życia,

- osoby niepełnosprawne,

  a także dodatkowo osoby zamieszkujące tereny wiejskie powiatu tczewskiego.

 

W szczególności grupę docelową stanowią:

 

-w co najmniej 15% - co najmniej 28 os.(15K,13M) (posiadające miejsce zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa pomorskiego) objęte programem aktywizacji zawodowej w obszarze turystyki i/lub dziedzictwa kulturowego i/lub ochrony środowiska;

 -w co najmniej 25% - co najmniej 94 os.(50K,44M) powyżej 50 roku życia i osoby 15-24 lata (co najmniej 47 os.(25K,22M) po 50 roku życia i co najmniej 47 os.(25K,22M)
w wieku 15-24 lata);

-dla co najmniej 60% uczestników – 111 os.(60K,51M) opracowane zostaną Indywidualne Plany Działania;

-bezrobotne osoby niepełnosprawne w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych w rejestrze PUP w Tczewie w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych(wg stanu na 31.01.2012 r.) w liczbie 12 os.(7K,5M).

 

Europejski Fundusz Społeczny zapewnia„pomoc w rozwoju zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie”.