Podsumowanie realizacji projektu systemowego przez PUP w Tczewie w 2011r.

     Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie z dn. 31.12.2011 r. zakończył czwarty rok budżetowy współfinansowanego przez Unię Europejską projektu skierowanego do osób bezrobotnych z powiatu tczewskiego. Środki finansowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego były przeznaczone na realizację projektu systemowego, mającego na celu poprawę sytuacji osób bezrobotnych, zwiększenie ich szans na znalezienie zatrudnienia oraz udzielenie wsparcia w zakładaniu własnej firmy.: „Fundusze unijne szansą na wzrost zatrudnienia w powiecie tczewskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

    W ramach w/w projektu, według stanu na 31 grudnia 2011 r. od początku realizacji projektu staż zawodowy rozpoczęło 417 osób, a w 2011 r. 40 osób, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 95 osób, 1040 osób skorzystało ze szkoleń, a w 2011 r. 113 osoby, 397 osobom wypłacone zostały jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a w 2011 r. 47 osobom. Indywidualnymi Planami Działania objęto od początku realizacji projektu 46 osób, a w 2011 r. 10 osób.

    Osoby bezrobotne w ramach projektu uczestniczyły w szkoleniach z zakresu ABC małej przedsiębiorczości, w szkoleniach zawodowych, językowych m.in.: Operator obrabiarek skrawających CNC, Spawacz metodą MAG, TIG, Cieśla, Kucharz kuchni regionalnej, Kurs języka angielskiego dla początkujących, Przedstawiciel handlowy, Pracownik księgowości z elementami prowadzenia kadr, Magazynier z obsługą wózka jezdniowego.

    W ramach projektu systemowego realizowane były następujące formy wsparcia:

 • staż zawodowy (417 osób),
 • przygotowanie zawodowe w miejscu pracy (95 osób),
 • szkolenia (1040 osób),
 • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (397 osób).
 • Indywidualny Plan Działania (46 osób).

   

    Beneficjenci ostateczni projektu to 282 osoby bezrobotne z terenu powiatu tczewskiego zarejestrowanych w PUP w Tczewie, w szczególności osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, (osoby wymienione w art.49 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2008, Nr 69, poz.415, z późn. zm.), między innymi:

 • bezrobotna młodzież do 25 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby starsze po 50 roku życia,
 • osoby niepełnosprawne,

a także dodatkowo osoby zamieszkujące tereny wiejskie powiatu tczewskiego.

 

   Grupę docelową stanowiły:

 • w co najmniej 15% osoby (posiadające miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa pomorskiego) objęte programem aktywizacji zawodowej w obszarze turystyki i/lub dziedzictwa kulturowego i/lub ochrony środowiska;
 • w co najmniej 25% osoby powyżej 50 roku życia i/lub osoby 15-24 lata;
 • bezrobotne osoby niepełnosprawne w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych w rejestrze PUP w Tczewie w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie).

 

Wg stanu na 31.12.2011 r. projekt rozpoczęło w 2011 r. 152 uczestników, a od początku jego realizacji 1735 osób. 1 osoba powróciła do projektu w 2011 r. po zakończonym udziale, a od początku realizacji 52 osoby. od początku realizacji 3 osoby powróciły do projektu po przerwanym udziale, 226 osób zakończyło swój udział w 2011 r., a od początku realizacji 1666 beneficjentów, 4 osoby przerwały projekt w 2011 r., a od początku realizacji 69 osób.

 

W 2012 r. PUP w Tczewie będzie kontynuował realizację projektu systemowego.

 

uropejski Fundusz Społeczny zapewnia „pomoc w rozwoju zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie”.

 

 

Elżbieta Płóciennik

Dyrektor PUP w Tczewie