Komunikat w sprawie dodatkowego świadczenia dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

W dniu 27 grudnia 2011 r., Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012r.

 

Niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego oo jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

 

Dla wyżej wymienionych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego zamieszkałych na terenie miasta Tczewa dodatkowe świadczenie będzie przyznawał i wypłacał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek osób uprawnionych. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2012r.

 

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

 

Pomoc będzie wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Osoby inne niż wyżej wymienione uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego nie są objęte rządowym programem i dodatkowa pomoc im nie przysługuje.

 

Pobierz: druk wniosku