Komunikat w sprawie dodatkowego świadczenia dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

W dniu 18 maja 2012r. zostało opublikowane rozporządzenie Rada Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne za okres od kwietnia do czerwca 2012r.

 

Niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego oo jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek osób uprawnionych.

 

Dla wyżej wymienionych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego zamieszkałych na terenie miasta Tczewa dodatkowe świadczenie będzie przyznawał i wypłacał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie. Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi w terminie do 31 maja 2012 r. złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie wniosek o przyznanie pomocy.

 

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj, lub czerwiec 2012r. będzie przyznane po 31 maja 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Pomoc będzie wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Osoby inne niż wyżej wymienione uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego nie są objęte rządowym programem i dodatkowa pomoc im nie przysługuje.