Komunikat MOPS dotyczący składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ na okres zasiłkowy 2021/22

Od 1 kwietnia 2021 r. możliwe będzie składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy 2021/22 drogą tradycyjną (na papierowych formularzach), tj. za pośrednictwem poczty lub w siedzibie urzędu.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do odwołania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie wyłączona będzie bezpośrednia obsługa interesantów w zakresie składania wniosków, a wypełnione formularze można będzie złożyć w skrzynce oddawczej Ośrodka, umiejscowionej przy wejściu do budynku.

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w późniejszym okresie uzależnione będą od rozwoju sytuacji epidemicznej i będą ogłaszane w odrębnych komunikatach.

Mając na uwadze powyższe Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie w dalszym ciągu zachęca do składania wniosków drogą elektroniczną. Wnioski drogą elektroniczną będzie można złożyć:

 • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
 • przez bankowość elektroniczną oraz
 • portal PUE ZUS

Szczegółowe informacje na temat zakładania profilu zaufanego, profilu na portalu emp@tia oraz procedury składania wniosków drogą elektroniczną można znaleźć na stronie: https://mops.tczew.pl/ewnioski

Ważne

W okresie od 1 lutego 2021 do 31 maja 2021 r. są równolegle przyjmowane i rozpatrywane wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy trwający do 31 maja 2021 r. Składając wniosek na nowy okres świadczeniowy należy upewnić się, że formularz dotyczy okresu świadczeniowego 2021/2022.

Osoby składające wnioski o świadczenie wychowawcze po raz pierwszy (nie mające ustalonego prawa do świadczenia) powinny pamiętać o konieczności złożenia dwóch wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

 1. na okres świadczeniowy 2019/2021 – który upływa z dniem 31 maja 2021 r. oraz
 2. na okres świadczeniowy 2021/2022 – rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r.

Terminy składania wniosków

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec 2021 r. nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. - co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.

W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021r.

Złożenie wniosku w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.),  wiązać się będzie z ustaleniem prawa do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku. W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm:

 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2021 r., przyznanie świadczenia następuje za miesiące od lipca, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.,
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od sierpnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do 31 października 2021r.,
 • w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie to przysługuje, w kwocie 500 zł miesięcznie niezależnie od osiąganych dochodów do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, albo
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,albo
 • opiekunowi prawnemu dziecka, albo
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Co z innymi świadczeniami?

W przypadku posiadania ustalonego prawa do innych świadczeń realizowanych przez tut. Ośrodek (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w okresie zasiłkowym 2020/21, nie należy obecnie składać wniosków na kolejny okres zasiłkowy 2021/22.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/22 będzie można składać dopiero od 1 sierpnia 2021r., a drogą elektroniczną - od 1 lipca 2021 r.