Kolejny nabór uczestników/czek do projektu Akademia Aktywnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie ogłasza kolejny nabór uczestników/czek  do projektu Akademia Aktywnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uczestnikiem/czką projektu może być osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystająca ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, bierna zawodowo tj. niezarejestrowana w  powiatowym urzędzie pracy lub zakwalifikowana do III profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2014 roku.

Regulamin rekrutacji i udzielania wsparcia w ramach projektu „Akademia Aktywnych” oraz formularz rekrutacyjny dostępne są na stronie internetowej MOPS w Tczewie oraz  w siedzibie Ośrodka u pracowników socjalnych.

Nabór uczestników/czek w ramach II tury rekrutacyjnej prowadzony będzie przez pracowników socjalnych w terminie do 10.03.2017 roku.

Pobierz: