Elektroniczny wniosek o świadczenie z programu Rodzina 500+, na wszystkie dzieci w rodzinie

Przedstawiamy Państwu kolejny artykuł z cyklu poświęconemu ubieganiu się o świadczenia przez Internet.

Chcemy podziękować za zadawane nam pytania, które wpływają na naszą skrzynkę email. W kolejnym artykule, już w najbliższy poniedziałek, zbierzemy dla Państwa najczęściej powtarzające się pytania wraz z odpowiedziami.

Dzisiejszy artykuł dotyczy ubiegania się o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ na każde dziecko w rodzinie. W przypadku ubiegania się o to świadczenia ośrodek musi zbadać Państwa sytuację dochodową, aby stwierdzić, czy spełniają Państwo kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczeń. W chwili obecnej kryterium dochodowe wynosi 800 zł na członka rodziny lub 1200 zł, w przypadku, gdy w członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Przy ustalaniu dochodów rodziny zasadą jest ich "zbadanie" w roku poprzedzającym okres zasiłkowy. Dla zbliżającego się okresu zasiłkowego 2018/2019 jest to rok 2017. Ten rok nazywamy "rokiem bazowym". Ponieważ jednak dochody członków Państwa rodzin ulegają zmianom, część dochodów zostaje utracona, lub uzyskiwane są nowe źródła dochodu, nieistniejące w roku bazowym, konieczne jest uwzględnienie tych zmian. Najprościej mówiąc, podstawą ustalenia Państwa prawa do świadczenia jest sytuacja dochodowa Państwa rodziny w roku bazowym, z uwzględnieniem zmian mających miejsce w lub po tym roku. Ma to na celu ustalenie prawa do świadczeń w oparciu o możliwie najbardziej aktualną sytuację materialną rodziny.

Bardziej szczegółowe informacje uzyskają Państwo w zakładce: Utracone i uzyskane dochody, zakładka dostępna jest tutaj.

W poprzednich artykułach przedstawiliśmy już Państwu jak:

 • Zdobyć Profil Zaufany, artykuł dostępny tutaj
 • Założyć konto w portalu Emp@tia, artykuł dostępny tutaj
 • Złożyć: elektroniczny wniosek o świadczenie z programu Rodzina 500+, na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, artykuł dostępny tutaj

Spis treści

Logowanie do konta w portalu Emp@tia

Użycie Profilu Zaufanego

Otworzenie formularza wniosku

Wskazówki do wniosku

Adresowanie wniosku

Wybór okresu zasiłkowego

Krok 1: Dane wnioskodawcy

Krok 2: Rodzaj wniosku i dane dzieci

Krok 3: Skład rodziny

Krok 4: Oświadczenia do wniosku

Krok 5: Oświadczenia do wniosku, dotyczące dochodów rodziny

Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego

Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu

Oświadczenie o dochodach opodatkowanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego bądź karty podatkowej

Oświadczenie o utraconych bądź uzyskanych dochodach

Oświadczenia pozostałe

Krok 6: Podsumowanie formularza

Widok dokumentów roboczych

Wybór sposobu podpisania wniosku

Potwierdzenie Profilem Zaufanym

Logowanie do konta w portalu Emp@tia

Logowanie do konta w portalu Emp@tia

Aby rozpocząć składanie wniosku drogą elektroniczną, musimy skorzystać z konta użytkownika w portalu Emp@tia.

We wcześniejszym artykule opisaliśmy dla Państwa jak założyć konto użytkownika w portalu Emp@tia.

Aby wysłać elektroniczny wniosek o przyznanie świadczeń należy opatrzyć go "podpisem elektronicznym", na co pozwala Profil Zaufany, opisany dla Państwa tutaj: Jak założyć Profil Zaufany?

Rozpoczynamy od odwiedzenia strony: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup

Klikamy przycisk "Wyślij wniosek korzystając z Profilu Zaufanego".

Użycie Profilu Zaufanego

Użycie Profilu Zaufanego

Zostajemy przeniesieni do strony logowania do usługi Profilu Zaufanego.

Po lewej znajduje się formularz logowania dla osób, które założyły Profil Zaufany i potwierdziły go w Punkcie Potwierdzającym - aby kontynuować należy podać tam swój login i hasło do usługi Profilu Zaufanego.

Po lewej znajduje się formularz logowania dla osób, które założyły Profil Zaufany i potwierdziły go przy pomocy bankowości elektronicznej - aby kontynuować należy kliknąć tam ikonę swojego banku i dokończyć logowanie do profilu przez bankowość elektroniczną.

Otworzenie formularza wniosku

Otworzenie formularza wniosku

Jeśli pomyślnie zalogują się Państwo na konto w portalu Emp@tia, zobaczą Państwo tzw. "Panel główny".

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku elektronicznego należy otworzyć właściwy formularz. Możemy to zrobić właśnie w "panelu głównym", bądź wybierając polecenia w bocznym menu, kolejno "Dokumenty", "Nowy dokument".

Wskazówki do wniosku

Wskazówki do wniosku

Tworząc nowy formularz wniosku portal Emp@tia prezentuje wskazówki dot. każdego z nich. Oprócz wskazówek zawartych w prezentowanym okienku warto mieć również przy sobie:

 • numer własnego rachunku bankowego, na który w przyszłości przekazywane mają być świadczenia
 • dane członków rodziny, szczególnie numery PESEL
 • dane dokumentów, którymi legitymują się dorośli członkowie rodziny - np. serię i nr dowodu osobistego lub paszportu

Ważne! Dokumenty, które dołącza się do wniosku powinny być zeskanowane. Dopuszczalne są również "fotografie" dokumentów wykonane przy pomocy smartfona, jednak wcześniej warto się upewnić, że są one wystarczająco wyraźne i czytelne.

Adresowanie wniosku

Adresowanie wniosku

Ostatnią czynnością jaką należy wykonać przed rozpoczęciem wypełniania wniosku jest jego zaadresowanie.

W okienku, które się pojawi należy odszukać właściwy ośrodek, do którego kierowany jest wniosek.

Kryterium wyszukiwania jest miejscowość siedziby danego ośrodka, przykładowo nasz ośrodek ma swoją siedzibę właśnie w Tczewie. Po wpisaniu hasła "Tczew" na liście poniżej pojawią się właściwe dane adresowe do wyboru.

Wybór okresu zasiłkowego

Wybór okresu zasiłkowego

Pierwszym pytaniem, na jakie należy odpowiedzieć w formularzu wniosku dotyczy okresu zasiłkowego, na który wnioskujemy o świadczenia.

Odpowiedź dotycząca okresu od 1 października 2018 do 30 września 2019 oznacza "nowy" rozpoczynający się właśnie okres zasiłkowy.

Uwaga!

Jeśli wnioskują Państwo o świadczenia uzależnione od kryterium dochodowego, dla świadczeń w okresie od 1 października 2017 do 30 września 2018, rokiem bazowym jest rok 2016. W takiej sytuacji udokumentować należy od roku 2016, z uwzględnieniem późniejszych zmian w roku 2017 oraz 2018.

Jeśli wnioskują Państwo o świadczenia uzależnione od kryterium dochodowego, dla świadczeń w okresie od 1 października 2018 do 30 września 2019, rokiem bazowym jest rok 2017. W takiej sytuacji udokumentować należy od roku 2017, z uwzględnieniem późniejszych zmian w roku 2018.

Krok 1: Dane wnioskodawcy

Krok 1: Dane wnioskodawcy

Przechodzimy do właściwego wypełnienia formularza wniosku.

Każdy formularz wniosku składa się łącznie z 4 do 5 kroków, a przed przejściem do kolejnego etapu sprawdzane są ew. pomyłki i wyświetlane są dodatkowe wskazówki.

Pierwszy etap wniosku to uzupełnienie danych osoby wnioskującej o świadczenia. Uzupełniamy wszystkie niezbędne dane osobowe i adresowe. Na tym etapie mamy możliwość wskazania numeru rachunku bankowego, na który w przyszłości wypłacane będą świadczenia.

Krok 2: Rodzaj wniosku i dane dzieci

Krok 2: Rodzaj wniosku i dane dzieci

Po uzupełnieniu danych wnioskodawcy przechodzimy do kroku 2. Wybieramy w nim, czy wnioskujemy na wszystkie dzieci w rodzinie (w takim przypadku obowiązuje kryterium dochodowe) lub czy wnioskujemy wyłącznie na drugie i kolejne dzieci w rodzinie (niezależne od dochodu).

Niniejszy artykuł dotyczy ubiegania się o prawo do świadczenia na wszystkie dzieci w rodzinie, czyli sytuacji, w której obowiązuje kryterium dochodowe.

Ubieganiu się o prawo do świadczeń na drugie i kolejne dziecko w rodzinie poświęciliśmy poprzedni artykuł; mogą go Państwo znaleźć tutaj.

Po wybraniu opcji "Składam wniosek o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko..." uzupełniamy wniosek o dane wszystkich własnych dzieci.

Jeśli w składzie rodziny znajdują się inne dzieci, np. dzieci partnera / małżonka z poprzedniego małżeństwa / związku lub inne dzieci, na które nie wnioskujemy, ich dane uzupełniać będziemy w kolejnych etapach wypełniania formularza.

Aby dodać dane dziecka klikamy polecenie "Uzupełnij listę osób".

Ważne!

Jeśli korzystali już Państwo z usługi eWnioski i uzupełniali Państwo w innych formularzach dane członków swojej rodziny, dane te już są gotowe do ponownego użycia. Kolejnych członków rodziny można wskazać na liście znajdującej się powyżej przycisku "Uzupełnij listę osób".

Krok 3: Skład rodziny

Krok 3: Skład rodziny oraz informacja o niepełnosprawności dzieci

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie formularza wniosku o dane pozostałych członków rodziny, tylko tych, których dane nie zostały uzupełnione w poprzednich krokach.

Postępujemy zgodnie ze wskazówkami, każdorazowo korzystając z formularza danych członka rodziny - identycznego jak we wcześniejszych krokach, lub wybierając dane członków rodziny z listy.

W przypadku wniosku o świadczenie wychowawcze na wszystkie dzieci w rodzinie obowiązuje kryterium dochodowe. Wynosi ono 800 zł na osobę. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko kryterium wynosi 1200 zł na osobę.

Informację o tym, czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności uzupełniamy przy każdym z dzieci, na które wnioskujemy o świadczenie

Po zaznaczeniu, że dane dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności mamy możliwość dodania zeskanowanego orzeczenia o niepełnosprawności do wniosku. Wykonujemy to klikając polecenie "+ Wybierz" i wskazując plik zapisany na naszym komputerze.

 

Krok 4: Oświadczenia do wniosku

Krok 4: Oświadczenia do wniosku

Kolejnym krokiem jest złożenie oświadczeń niezbędnych do złożenia we wniosku.

Krok 4 wymaga odpowiedzi na dwa pytania:

Pierwsze: Czy Ty lub członkowie Twojej rodziny zapłacili alimenty na rzecz innych osób spoza rodziny?

Jeśli odpowiemy twierdząco, formularz udostępni nam pola na wpisanie łącznej kwoty alimentów zapłaconych na rzecz osób spoza rodziny. Konieczne będzie dołączenie skanów dokumentów potwierdzających ten fakt.

Drugie pytanie dotyczy wskazania organów, do których płacone były składki zdrowotne za Państwa i członków Państwa rodziny - możliwe jest wskazanie więcej niż jednego organu.

Krok 5: Oświadczenia do wniosku: dochody

Krok 5: Oświadczenia do wniosku, oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego

Krok 5 zawiera dalsze oświadczenia do wniosku, dotyczą one dochodów osiąganych przez rodzinę.

Są nimi kolejno:

 • Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego. W przypadku odpowiedzi twierdzącej pojawi się pole, w którym należy wpisać wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego. Ważne - istotna jest wielkość gospodarstwa z roku bazowego.
Krok 5: Oświadczenia do wniosku: dochody

Krok 5: Oświadczenia do wniosku, oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu

Oświadczenie o osiągnięciu dochodów niepodlegających opodatkowaniu. W przypadku odpowiedzi twierdzącej pojawi się tabela zawierająca pola, w których należy uzupełnić kolejno: rodzaj dochody niepodlegającego opodatkowaniu i jego wysokość.

Krok 5: Oświadczenia do wniosku: dochody

Krok 5: Oświadczenia do wniosku, oświadczenie o dochodach opodatkowanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego bądź karty podatkowej

Oświadczenie o dochodach opodatkowanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego bądź karty podatkowej - pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku odpowiedzi twierdzącej pojawi się pole, w którym możemy dołączyć skan zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego, dotyczącego osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Aby dodać skan zaświadczenia klikamy przycisk "+ Wybierz", dołączamy zeskanowany dokument, spośród dokumentów znajdujących się na naszym komputerze.

Krok 5: Oświadczenia do wniosku: dochody

Krok 5: Oświadczenia do wniosku, oświadczenie o utraconych bądź uzyskanych dochodach

W tym miejscu należy złożyć kolejne dwa oświadczenia:

 • Oświadczenie o utraconym dochodzie. Odpowiedzi twierdzącej należy udzielić, jeśli utracili Państwo dochód, na skutek skorzystania z urlopu wychowawczego, utraty pracy, wyrejestrowania działalności gospodarczej bądź z innego powodu, opisanego w art. 2 pkt. 19 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2017, poz. 1851) - szczegółowe informacje o dochodach utraconych znajdą Państwo pod tym odnośnikiem.
 • Oświadczenie o uzyskanym dochodzie. Odpowiedzi twierdzącej należy udzielić, jeśli podjęli Państwo zatrudnienie, rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, uzyskali Państwo prawo do zasiłku dla bezrobotnych bądź z innego powodu, opisanego w art. 2 pkt. 20 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2017, poz. 1851) - szczegółowe informacje o dochodach uzyskanych znajdą Państwo pod tym odnośnikiem.
Krok 5: Oświadczenia do wniosku: pozostałe

Krok 5: Oświadczenia do wniosku

Ostatnie dwa oświadczenia we wniosku dotyczą:

 • Oświadczenie czy osoba wnioskująca lub któryś z członków rodziny przebywa poza granicami kraju, np. w celach zarobkowych. Oświadczenie to służy do ustalenia czy zachodzi tzw. koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Jeśli któryś z członków rodziny (lub rodzic dziecka, nawet jeśli nie jest on członkiem rodziny w rozumieniu ustawy) przebywa poza granicami kraju, konieczne jest ustalenie przez Wojewodę Pomorskiego czy do sprawy w ogóle mają zastosowanie przepisy polskiego ustawodawstwa. W takiej sytuacji nasz ośrodek przekaże Państwa wniosek do rozpatrzenia do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 • Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
Krok 6: Podsumowanie formularza

Krok 6: Podsumowanie formularza

Na ostatnim etapie wypełniania wniosku "asystent" prezentuje wszystkie dane wprowadzone we wniosku.

Dzięki temu mogą Państwo upewnić się, że wypełniany wniosek zawiera wszystkie informacje, które chcieli Państwo w nim zawrzeć.

Ważne! Po zakończeniu wypełniania wniosku nie ma możliwości otwarcia go ponownie do edycji i wprowadzenia koniecznych poprawek.

Jeśli konieczne jest uzupełnienie którejś z informacji klikamy przycisk "Wstecz", znajdujący się w dolnej części formularza.

Aby zakończyć wypełnianie wniosku wybieramy polecenie "Utwórz dokument".

Widok dokumentów roboczych

Widok dokumentów roboczych

Jeśli w poprzednim kroku zaakceptowaliśmy informacje wprowadzone do wniosku, zostajemy przeniesieni do zakładki "Dokumenty robocze".

Co prawda nie mamy możliwości poprawienia formularza wniosku, który wypełniliśmy w poprzednich krokach, w razie pomyłek musimy wypełnić od nowa formularz wniosku. Jeśli jednak potrzebują Państwo czasu, aby zeskanować niezbędne dokumenty, to jest to możliwe. Wniosek został już zapisany i będzie możliwy do wysłania w dowolnym momencie, w którym zdecydują się to Państwo zrobić - na przykład kolejnego lub za kilka dni.

W dolnej części formularza znajduje się sekcja "Załączniki - pliki". W tej części formularza mamy możliwość dodania kolejnych zeskanowanych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń. Kolejne załączniki dodajemy używając polecenia "Przeglądaj" i wskazując odpowiednie pliki dokumentów na naszym komputerze.

Na liście "Załączniki - pliki" znajdują się już wszystkie zeskanowane dokumenty, które zostały dołączone podczas składania kolejnych oświadczeń.

Wykaz wszystkich dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń, w przypadku wnioskowania o świadczenie wychowawcze na wszystkie dzieci znajdą Państwo pod tym odnośnikiem.

Wybór sposobu podpisania wniosku

Wybór sposobu podpisania wniosku

Gdy jesteśmy pewni, że wniosek został wypełniony właściwie i załączone zostały do niego wszystkie dokumenty - w postaci zeskanowanej lub w postaci "fotografii dokumentów", korzystamy z polecenia "Wyślij". Rozpoczynamy wysyłkę, korzystając z opcji podpisania wniosku Profilem Zaufanym.

Potwierdzenie Profilem Zaufanym

Potwierdzenie Profilem Zaufanym

Po wybraniu polecenia "podpis ePUAP" pojawi się okno zawierające dane Państwa Profilu Zaufanego. Aby dokończyć wysyłkę formularza wniosku, należy kliknąć polecenie "Potwierdź profilem zaufanym".