Dary żywnościowe dla potrzebujących

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, że istnieje możliwość uzyskania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  (FEAD) Podprogram 2015.

Pomoc kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu trudnej sytuacji życiowej i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku.

O pomoc mogą ubiegać się osoby i rodziny najbardziej potrzebujące, spełniające kryterium określone w  art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy :

  • 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 684 zł dla osoby w rodzinie.

Uwaga!

Warunkiem skorzystania z pomocy jest otrzymanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie skierowania do w/w organizacji wydawać będzie od dnia 11 maja 2015 roku. 

Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej, a spełniają w/w kryterium dochodowe powinny zgłosić się do pracownika socjalnego właściwego dla miejsca zamieszkania z dowodem osobistym i dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny z m-ca poprzedzającego ubieganie się o skierowanie.

Dystrybucją żywności na terenie Miasta Tczewa prowadziły będą n/w organizacje :

  • Polski Czerwony Krzyż- magazyn  w Tczewie ul. Chopina 12
  • Polski Komitet Pomocy Społecznej- magazyn  w Tczewie ul. 1 Maja 10

Informacje na temat wytycznych programu PO PŻ można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020