Bezpłatne przejazdy dla osób poszukujących pracy

W ramach realizacji programu ”Wsparcie dla aktywnie poszukujących pracy” w powiatach wchodzących w skład Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego dla osób bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy wprowadza się „Kartę osoby aktywnie poszukującej pracy”, która uprawnia do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej zarządzanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.
Kartę wydaje Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie, na wniosek osoby bezrobotnej.

Kartę może otrzymać osoba bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie, jeżeli:

  • przed zarejestrowaniem się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie pracowała lub prowadziła działalność gospodarczą na własny rachunek, a rejestracja nastąpiła w ciągu 3 miesięcy od dnia utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zakończenia działalności gospodarczej oraz odbyła zajęcia aktywizacyjne;
  • ukończyła zajęcia w klubie pracy, szkolenie (bez gwarancji zatrudnienia od pracodawcy), staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych i wystąpi z wnioskiem w terminie do jednego miesiąca od daty ukończenia jednej z wymienionych w tym punkcie form pomocy.

Karta upoważnia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską zarządzaną przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku w okresie 2 miesięcy od daty jej wystawienia, celem poszukiwania pracy na terenie Miasta Gdańsk, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 14.00. Karta przysługuje raz na 12 miesięcy.

Posiadacz karty, w trakcie korzystania z bezpłatnego przejazdu powinien posiadać przy sobie:

  • kartę,
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

 

Więcej informacji oraz stosowne wnioski uzyskać można w siedzibie PUP w Tczewie, Dział Usług Rynku Pracy (pok.110-115) Tel. (58) 531-34-15 wew. 311, 317, 318, 345, 364, 366