Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tczewskim (III)

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie w 2017 r. realizuje współfinansowany przez Unię Europejską projekt skierowany do osób bezrobotnych z powiatu tczewskiego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tczewskim (III)”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Cel główny projektu to:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tczewskim

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do 340 (257K,83M) uczestników w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie jako osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby NEET przyjętą w POWER 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r.-31.12.2018 r.

Kwota dofinansowania (100%) 2017 r.: 2.352.281,90 zł.

Kwota dofinansowania (100%) 2018 r.: 2.112.173,10 zł .1

W ramach projektu realizowane są w 2017 r.-2018 r. następujące formy wsparcia:

- staże - 185 osób (147K,38M) - środki na podjęcie działalności gospodarczej - 135 osób (107K,28M) - bony szkoleniowe – 20 osób (3K,17M)

Udzielanie wsparcia w ramach projektu każdorazowo poprzedzone będzie identyfikacją potrzeb uczestnika projektu oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania. W ramach projektu realizowana będzie indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych, która opierać się będzie na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy wskazanych w typach operacji w ramach osi I, przy czym IPD oraz pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe stanowią obligatoryjną formę wsparcia, a trzeci element to objęcie danego uczestnika w zależności od potrzeb odpowednimi działaniami w ramach projektu.

W szczególności grupę docelową stanowią:

  • osoby niepełnosprawne w proporcji takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze PUP w Tczewie w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat - 1,53% (wg stanu na 30.11.2016 r.) w liczbie 6 osób (4K,2M);
  • osoby długotrwale bezrobotne w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób długotrwale bezrobotnych w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze PUP w Tczewie w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat – 15,08% (wg stanu na 30.11.2016 r.) w liczbie 52 osób (39K, 13M);
  • także osoby w wieku 18-29 lat o niskich kwalifikacjach zawodowych w liczbie co najmniej 102 osób (77K,25M).

Przewiduje się również, że 238 (180K,58M) osób podejmie zatrudnienie do upływu 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie (wliczając w to samozatrudnienie w ramach projektu).