Świadczenia wychowawcze - program Rodzina 500 plus

Podstawa prawna

Świadczenia wychowawcze z programu Rodzina 500+ realizowane są w oparciu o:

 1. ustawę z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2019, poz. 2407 z późn. zm.)

Powiązane informacje

 1. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
 2. Opieka naprzemienna
 3. Gdzie i kiedy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń
 4. Instrukcje: Jak wypełnić elektroniczny wniosek o przyznanie świadczenia?
 5. Portal Emp@tia: wypełnij wniosek online
 6. Terminy wypłat świadczeń

Świadczenia wychowawcze - program Rodzina 500 plus

Aktualnie obowiązują rozstrzygnięcia ustalające prawo do świadczenia wychowawczego na wydłużony okres do dnia 31 maja 2021r. Osoby otrzymujące świadczenia wychowawcze na podstawie rozstrzygnięć wydanych od 1 lipca 2019 r. nie mają w związku z tym obowiązku składania wniosku o to świadczenie, a wnioski o świadczenia na dalszy okres będzie można składać od 1 lutego 2021r.
Obecnie wnioski o świadczenie wychowawcze składać powinny zatem wyłączenie te osoby, które do tej pory nie mają ustalonego prawa do świadczenia wychowawczego.

Program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości 250,00 zł.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021r.

Od lipca 2019 osoba samotnie wychowująca dziecko nie musi legitymować się wyrokiem zasądzającym alimenty na rzecz dziecka, by skutecznie ubiegać się o świadczenie.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Strona ma możliwość uzyskania informacji o przyznaniu świadczenia w siedzibie Ośrodka, a w przypadku wskazania adresu poczty elektronicznej we wniosku, informacja o przyznaniu świadczenia zostanie wysłana na wskazany adres poczty elektronicznej.

UWAGA!

Oświadczenia w postępowaniach o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.