Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

Gmina Miejska Tczew w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2021 otrzymała dofinansowanie na realizację usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania na kwotę 35 414,40zł. Gmina przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

  • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia, stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

Program ma na celu zapewnienie członkom rodziny (opiekunom) osób niepełnosprawnych uzyskania czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad tymi osobami w formie 14 - dniowego pobytu całodobowego który realizowany jest w Ośrodku Opiekuńczym w Tczewie, ul.Niepodległości10.

Gmina bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacjimedycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Program „Opieka wytchnieniowa” realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie w ramach pobytu dziennego.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 dofinansowany jest z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowych informacji na temat Programu udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, ul. 1 Maja 8 od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15, tel. 777-00-20 lub 777-00-30

Załączniki:

Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej

Karta zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa"