Świadczenie opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Osobom nieubezpieczonym w ramach przepisów o Narodowym Funduszu Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przyznaje się prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zadanie to jest w całości finansowane przez budżet państwa, łącznie z kosztami przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i kosztami wystawienia decyzji administracyjnej.

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie w/w ustawy wydaje się na okres 90 dni.

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest decyzja administracyjna poprzedzona rodzinnym wywiadem środowiskowym, przeprowadzonym przez pracownika socjalnego.

Decyzję wydaje się po:

  1. przedłożeniu przez świadczeniobiorcę dokumentów potwierdzających:
    • posiadanie obywatelstwa polskiego,
    • zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego;
  3. stwierdzeniu spełniania kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
  4. stwierdzeniu braku okoliczności, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w wyniku przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynosi:

- dla osoby samotnie gospodarującej dochód nie przekracza 701 zł,

- dla osób w rodzinie dochód na osobę nie przekracza 528 zł