Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Gmina Miejska Tczew w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2022 otrzymała dofinansowanie na realizację usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania na kwotę 131 019,00zł. Gmina przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:
• ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
• wymaga wysokiego poziomu wsparcia, stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.
Program ma na celu zapewnienie członkom rodziny (opiekunom) osób niepełnosprawnych uzyskania czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad tymi osobami w formie 14 - dniowego pobytu całodobowego który realizowany jest w Ośrodku Opiekuńczym w Tczewie, ul.Niepodległości10.
Gmina bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.
Program „Opieka wytchnieniowa” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie w ramach pobytu całodobowego.
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 dofinansowany jest z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Szczegółowych informacji na temat Programu udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, ul. 1 Maja 8 od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15, tel. 58 777-00-20 lub 58 777-00-30
Załączniki:

1. nr 7 - Skala FIM - wersja doc, wersja pdf

2. nr 8 - Karta zgłoszenia - wersja doc, wersja pdf

3. nr 12 - Klauzula informacyjna w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 - wersja doc, wersja pdf

4. nr 13 - Klauzula informacyjna RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 - wersja doc, wersja pdf.