Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów

Na podstawie art. 3 pkt 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1359 ze zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie
przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez sąd opiekuńczy dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych oraz przedstawicieli dla osób nieobecnych.

Zakres podstawowych zadań:

sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego, kuratora oraz przedstawiciela dla osoby nieobecnej decyduje Sąd. Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.
Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych,
• korzystanie z pełni praw publicznych,
• stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
• brak karalności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• brak pozbawienia władzy rodzicielskiej,
• nieposzlakowana opinia,
• wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego, kuratora, przedstawiciela dla osoby nieobecnej.
2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
3. Oświadczenie o biegłej znajomości języka polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty do pobrania tutaj

UWAGA!
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych, kuratorów i przedstawicieli dla osoby nieobecnej przyjmowane są wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres tut. Ośrodka. Do pobrania odpowiedni druk oświadczenia

 

Więcej informacji na temat kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów, można uzyskać:
• osobiście, w siedzibie MOPS w Tczewie przy ul. 1 Maja 8
• telefonicznie, pod numerem 58 777 00 20 wew. 114